T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1982-106

17/12/2011

Konu

:

Teknokent Bünyesinde Yapılan Teslimlerin KV ve KDV Karşısındaki durumu

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden; Konya Teknokent bünyesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil uygulama yazılımı geliştirme, geliştirilen yazılımların satılması ve satış sonrası hizmet verilmesi şeklinde faaliyet gösterildiği belirtilerek;

– Faaliyet konularında oluşturulan ve Teknokent Müdürlüğüne onaylatılan proje dosyası için geliştirilen yazılımlar ile talep doğrultusunda yazılıma ilaveler yapılarak oluşturulan yeni sürümlerin müşterilere satıldığı, bazı projelerde seri satış durumunun söz konusu olabildiği, sektör bağlantısız geliştirilen yazılımların internet kanalı ile duyurularak yurt çapında pazarlandığı, bir kısım pazarlama faaliyetinin de bayi kanalı ile yapıldığı belirtilerek söz konusu teslim nedeniyle KVK ve KDV Kanununa göre istisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı

– Teknokentde çalışan personelin, Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti vermesi karşılığında elde edilen gelirin KVK ve KDV kanununa göre istisna olup olmadığı,

hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 1 inci maddesi ile değiştirilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde, ” Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,”

Aynı maddenin (l) bendinde,  “Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,”

ifade edeceği hükmüne yer verilmiştir.

6170 sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile değiştirilen 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesinde ise bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı”‘ başlıklı bölümünde;

“Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2013 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyledoğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirketinizin teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirdiği yazılım ve uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna olup geliştirilen yazılımların seri üretime tabi tutularak pazarlanması halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet edenkısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecek, üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise kurumlar vergisi istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Buna göre,  üretilen yazılımların disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) kurumlar vergisi istisnasından yararlanması mümkün değildir.

Ayrıca, Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti verilmesi karşılığında elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20/1 inci maddesinde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; KDV istisnası teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarının üretimine ilişkin olup, genel anlamda yazılım programlarının dışında kalan ve işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya v.b. donanımlar ile söz konusu kanun maddesinde belirtilen yazılım şeklindeki teslim ve hizmetler dışında kalan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Katma değer vergisi istisnası yönünden; teknokent bünyesinde geliştirdiğiniz yazılımlara ilave yaparak oluşturduğunuz yeni sürüm yazılımlarının sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarından olması halinde bu yazılımların müşterilere teslimi KDV Kanunundan müstesna bulunmaktadır.  Sektör bağlantısız olarak geliştirilen yazılımların pazarlanması işinin bayikanalı ile yapılmasında, bayilere yaptığınız yazılım teslimleriniz teknokent bünyesinde geliştirdiğiniz sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarından olması halinde Katma Değer Vergisi Kanunundan müstesna bulunmaktadır.

Ayrıca, Teknokent binası içinde telefon ve internet yardımı ile satış sonrasında müşterilere çağrı destek hizmeti verilmesi karşılığında elde edilen kazancın katma değer vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknokent Bünyesinde Yapılan Teslimlerin Kvk Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

17.12.2011

B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-1982-106

Son Yorumlananlar

Top
Menu