T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükelelf Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-122-2011-10-42

11/11/2011

Konu

:

Teknokent bünyesinde yürütülen ve KOSGEB tarafından desteklenen proje nedeniyle 5746 sayılı Kanundaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılıp yararlanılmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı yazınız ile, … Üniversitesi Teknokent bünyesinde sürdürdüğünüz ve KOSGEB tarafından desteklenen “…” projesi kapsamında 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim ve desteklerden faydalanmak istediğinizi belirterek, söz konusu Kanunun ilgili hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde;

“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.”

hükmüne yer verilmiştir.

19/06/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Teknoloji Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” nin 37 nci maddesinin (f) fıkrasında da bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimcilerin de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çerçevede, 4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların taşınması halinde Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde anılan istisna hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin “10.2.9.2.5” bölümünde de 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilemeyeceği, ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyeti ile ilgili olması ve 4691 sayılı Kanuna göre istisnaya konu edilmemesi durumunda, yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

Öte yandan, 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamının kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Maddenin ikinci fıkrasında da, Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile  kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar – Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu destek ve teşviklerin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalara 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile 1 ve 2 seri no.lu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliğlerde yer verilmiş olup anılan Yönetmeliğin “Ar-Ge ve Yenilik Projeleri” başlıklı 20 nci maddesinde; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri için Kanunla sağlanılan destek ve teşviklerden bütün hâlinde yararlanılabileceği, bu durumda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre sağlanan destek ve teşviklerden ayrıca yararlanılamayacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketinizin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında sağlanan istisnalardan yararlanmaması halinde 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile 1 ve 2 seri no.lu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5746 sayılı Kanunda yer alan destek ve teşviklerden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

         

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknokent Bünyesinde Yürütülen Ve Kosgeb Tarafından Desteklenen Proje Nedeniyle 5746 Sayılı Kanundaki İndirim, İstisna, Destek Ve Teşviklerden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı Hk.

11.11.2011

B.07.1.GİB.4.54.15.01-122-2011-10-42

Son Yorumlananlar

Top
Menu