T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-717

23/02/2012

Konu

:

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında öğretim üyelerinden alınacak hizmetler karşılığında yapılacak ödemelerin istisnası ile bu ödemelerin gider kaydedilip kaydedilmeyeceği hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ….. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak üzere şubeniz bulunduğu, Ar-Ge projeleriyle ilgili üniversitelerde görevli öğretim üyeleriyle aylık ücret veya proje başı toplam ücret karşılığı sözleşmeler yapıldığı belirtilerek, bu sözleşmelere istinaden ödediğiniz ücretleri giderleştirip giderleştiremeyeceğiniz ve ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerini talep ettiğiniz anlaşılmış olup konu ile ilgili Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinde;

            “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

            Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.”

            hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamalara, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde yer verilmiştir.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde,

            “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen   menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” denilmiş, 62’nci maddesinde de; hizmet erbabını işe alan emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler işveren olarak tanımlanmıştır.

            Aynı Kanun’un 65’inci maddesinde; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin, işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasının serbest meslek faaliyeti olduğu hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, anılan Kanunun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), (2) numaralı bendinde de yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

            Bu hükümler uyarınca, Şirketinizin Ar-Ge projeleri kapsamında görevlendirdiğiniz akademik personelin;

            –  Şirketinize tabi ve bağlı olarak çalışmaları (personel ile Şirketiniz arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanmış olması) halinde, bunlara yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi, bölge içerisinde çalışılan sürelere ait ücretlerin 4691 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi ve ücret olarak yapılan ödemelerin ücret bordrosu ile belgelendirilmesi,

            – Şirketinize tabi ve bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışmaları halinde ise bunlara yapılacak ödemelerin serbest meslek ödemesi olarak kabul edilerek, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması,

            – Kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından istisna kapsamında olan ve olmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması,

            – İstisna kapsamındaki faaliyetlere ilişkin giderlerin ve istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların istisna dışı kurum kazancından indirilmemesi gerekmektedir.

            Öte yandan, Şirketiniz tarafından öğretim üyelerine ….. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan ücret ödemeleri ile AR-GE projesi kapsamında Bölgede yürüttükleri görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin Yönetmelikle belirlenecek kısmı Teknoloji Bölgesinde elde edilen kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek olup söz konusu tutarların istisna kapsamı dışındaki faaliyetlerinizden elde edilen kazancınızdan indirimi mümkün değildir. İstisna kapsamındaki kazancınızın tespitinde dikkate alınamayacak olan giderlerinizin ise diğer faaliyetlerinizden doğan gelirlerinizden indirilmesi mümkündür.  

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-ge Faaliyetleri Kapsamında Öğretim Üyelerinden Alınacak Hizmetler Karşılığında Yapılacak Ödemelerin İstisnası İle Bu Ödemelerin Gider Kaydedilip Kaydedilmeyeceği Hk.

23.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-717

Son Yorumlananlar

Top
Menu