T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

51421814-130[Geç.20-2012/504]-84

01/08/2013

Konu

:

Teknoloji Geliştirme bölgesinde elde edilen kazançların vergilendirilmesi.

 

 

            İlgi (a) ve (c) de kayıtlı özelge talep formlarınızda, … Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre faaliyette bulunduğunuz ve firmanız tarafından geliştirilen ” … ” isimli projenin farklı firmalarda uygulanacağı belirtilerek, söz konusu proje kapsamında elde ettiğiniz kazançlar için bu Kanun ile sağlanan istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            A) KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:    

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

            “…

            c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

             …

            l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

            …”

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinde ise;”Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.”  hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamalara, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup bu Tebliğin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edildiği; bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar dolayısıyla yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi bu istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiştir.        

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce münhasıran teknoloji geliştirme bölgesindeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna tutulması gerekmektedir. Ancak, şirketiniz tarafından geliştirilen, özelge talep formunuz eki “…” isimli proje; üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların daha güvenli geleceğe bakmaları için yapılacak çalışmaları kapsayan bir hizmet işi olduğundan, söz konusu proje kapsamında bölge içinde veya dışında bulunan farklı firmalara vermiş olduğunuz bu hizmetler karşılığı elde ettiğiniz kazançların, kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            B) KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; geçici 20 nci maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu, Maliye Bakanlığının; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalara 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.6.4.) bölümünde yer verilmiştir.

            Buna göre, Geçici 20 nci maddede yer alan istisnanın uygulamasında esas olan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna olmasıdır. Söz konusu kazanç, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olduğu sürece münhasıran bu bölgelerde üretilen ve sistem yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler KDV den istisna tutulabilecektir.

            Ancak, Şirketiniz tarafından yürütülen ‘‘…” projesinin incelenmesinden işin; üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumların daha güvenli geleceğe bakmaları için yapılacak çalışmaları kapsadığı dolayısıyla bir ürün veya yazılım programının tesliminin olmadığı anlaşıldığından, Şirketiniz tarafından verilen söz konusu hizmet KDV Kanununun genel hükümleri çerçevesinde KDV ye tabidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Hk.

01.08.2013

51421814-130[Geç.20-2012/504]-84

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1470

26/04/2012

Konu

:

Teknoloji geliştirme bölgesinde elde edilen kazançların vergilendirilmesi.

 

 

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçenizde, ….. Yerleşkesinde yönetici şirket olarak faaliyette bulunduğunuz ve bölge içinde ve dışında bulunan firmalara yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleriniz olan üniversite öğretim üyeleri ile şirkeniz bünyesinde çalışan diğer personel vasıtasıyla Ar-Ge teknik danışmanlık, proje danışmanlığı v.b. hizmetler verdiğiniz belirtilerek, bu hizmetler karşılığı elde ettiğiniz kazançların kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, bu faaliyetlerde görev alan yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri ile çalışan personele ödenen ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile şirket kurabilecek mali gücü olmayan araştırmacıların Şirketiniz bünyesine alınarak gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında  Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinde, yönetici şirketin, bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi ifade edeceği; 5 inci maddesinde de yönetici şirketin, bölgenin kuruluş aşamasında planlama ve projelendirmenin yapılması, gerekli alt ve üst yapı hizmetleri ile bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, bölgenin bu Kanun ve ilgili Yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile yükümlü olduğu; 8 inci maddesinde ise yönetici şirketin, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan ve yapılan işlemlerden dolayı damga vergisi ve harçtan muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinde de;

            “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

             Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur…”

            hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik ayrıntılı açıklamalara, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde yer verilmiş olup Tebliğin “5.12.2.3 Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı” başlıklı alt bölümünde, “4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketlerin bu Kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlardır.” açıklamasına yer verilmiştir.

          Bu çerçevede, 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Tebliğde yer alan açıklamalar uyarınca, yönetici şirketlerin bu Kanunun uygulaması kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerinden kaynaklanan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde,

            “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

             Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…”

            hükümlerine yer verilmiştir.

             221 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise; “İş yerine bağlılıktan maksat; kendisine ait olmayan bir organizasyonun işyerinde çalışılmasıdır. İşverene tabilikten maksat ise; işverenin hizmetli üzerinde hiyerarşik bir kontrol ve yaptırım uygulama hakkının bulunup bulunmamasıdır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            4961 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, Ar-Ge personelinin, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenleri, destek personelinin de Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli ifade ettiği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda Kanunda bahsi geçen Ar-Ge ve destek personeli, bölgede faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge faaliyetlerine iştirak eden ve bu süreçte fiilen çalışan personeli, ifade etmektedir.

            Buna göre, yönetici şirket bünyesinde çalışan personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

             – Bölge ihtiyaçları doğrultusunda bölge içinde veya dışında bulunan firmalara vermiş olduğunuz Ar-Ge teknik danışmanlık ve proje danışmanlığı hizmetleri karşılığı elde ettiğiniz kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

            – Bölge içinde veya dışında bulunan firmalara vermiş olduğunuz Ar-Ge teknik danışmanlık ve proje danışmanlığı hizmetleri faaliyetlerinde fiilen görev alan yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olan ve şirket bünyesinde genel müdür olarak çalışan personele bu çalışmaları karşılığında ödenen ücretlerin gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

            – 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde öngörülen istisna Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olup, şirket kurabilecek mali gücü olmayan araştırmacıların, yenilikçi yönü ve ticarileştirme potansiyeli güçlü proje fikirlerine destek vermek amacıyla yönetici şirket bünyesine alınarak gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Hk.

26.04.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1470

Son Yorumlananlar

Top