T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125 [5-11/2]-948

28/10/2011

Konu

:

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazanç dolayısıyla istisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, 15.03.2011 tarihi itibariyle …Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunmaya başladığınızı belirterek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince yazılım ve AR-GE faaliyetlerinizden elde edeceğiniz kazanç dolayısıyla kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen  “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde,

            “….

            c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

             …

            l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

            …”

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun  geçici 2 inci maddesinde; “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu madde hükmünden yararlanılabilmesi için;

            – Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

            -Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,

            -Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması

             gerekmektedir.

            1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan “İstisna” başlıklı kısmının 5.12.2.2. “Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde,   

            “Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

            Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon,ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, firmanızın teknoloji geliştirme bölgesinde yukarıda yer alan esaslar doğrultusunda yaptığı yazılım ve Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği kazancın 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna olacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini  rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Gerçekleştirilen Yazılım Ve Ar-ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla İstisnadan Faydalanılıp Faydalanılamayacağı Hk.

28.10.2011

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125 [5-11/2]-948

Son Yorumlananlar

Top
Menu