T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[5-4691-2013/42]-535

08/04/2013

Konu

:

Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan şirketin teminat mektubunun nakde çevrilmesinden elde ettiği gelirin Teknoloji Bölgesi Kanununda tanımlanan kazanç istisnasına konu olup olmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, … Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yönetici şirket olarak faaliyet gösterdiğiniz, şirketiniz ile … A.Ş. arasında  imzalanan sözleşmeyle yüklenici firma tarafından Teknopark … idare binası ve kuluçka merkezi inşasının kararlaştırıldığı, ancak yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı 3.000.000,00 TL tutarındaki teminat mektubunun şirketiniz tarafından nakde çevrilerek tahsil edildiği ve kayıtlarınıza gelir olarak kaydedildiği belirtilerek, … Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketiniz tarafından … A.Ş.’nin teminat mektubunun nakde çevrilmesinden elde edilen tutarın, kazanç olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurumlar vergisinden müstesna olup olmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            12/03/2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde; “Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

            Söz konusu maddede yer alan kazanç istisnası hükmünden yararlanılabilmesi için;

            -Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

            -Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden veya yönetici şirketlerin bu bölgelerin yönetilmesinden ve işletilmesinden elde edilen kazançlardan olması,

            -Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması

            gerekmektedir.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.3. Yönetici şirketlerin yararlanabilecekleri istisnanın kapsamı” başlıklı bölümünde  ise “4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmüne göre, yönetici şirketin bu Kanunun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup yönetici şirketlerin istisna edilen kazançları, 4691 sayılı Kanun kapsamında bölgenin kurulmasına, yönetilmesine ve işletilmesine ilişkin faaliyetlerden kaynaklanan kazançlarıdır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde bu Kanun uygulamasında, yönetici şirketin Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirket olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Kuruluş” başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, teknoloji geliştirme bölgelerindeki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planları ve değişiklikleri, Bölgenin yönetici şirketince hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe girer; kesinleşen imar planları, bilgi için ilgili kurumlara gönderilir; arazi ve bina temini, planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası ile ilgili harcamalar yönetici şirkete aittir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, … Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetilmesinden ve işletilmesinden sorumlu olan şirketinizin, Teknopark … idare binası ve kuluçka merkezi inşasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen …. A.Ş.’nin teminat mektubunun nakde çevrilmesi sonucu elde etmiş olduğu kazanç, söz konusu teknoloji geliştirme bölgesinin yönetilmesinden ve işletilmesinden elde edilmeyip tali nitelikli bir kazanç olduğundan Teknoloji Bölgesi Kanununda tanımlanan kazanç istisnasına konu edilemeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teknoloji Serbest Bölgesinde Faaliyette Bulunan Şirketin Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesinden Elde Ettiği Gelirin Teknoloji Bölgesi Kanununda Tanımlanan Kazanç İstisnasına Konu Olup Olmayacağı Hk.

08.04.2013

62030549-125[5-4691-2013/42]-535

Son Yorumlananlar

Top
Menu