Tekstil Ürünleri Üzerine Baskı Yapabilen Dijital Baskı Makinesinin Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tekstil Ürünleri Üzerine Baskı Yapabilen Dijital Baskı Makinesinin Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

95462982-105[VUK.ÖZLG-13-75]-114

14/04/2014

Konu

:

Tekstil ürünleri üzerine baskı yapabilen dijital baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda yurt dışından ithal ettiğiniz dijital baskı makinesi ile tekstil ürünleri üzerine baskı yaptığınız belirtilerek, söz konusu baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

            – 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği,

            – 315 inci maddesinde ise, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı

            hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar ile faydalı ömürler 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

            Buna göre, işletmenizde kullandığınız dijital baskı makinesinin 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin “3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi” sınıfında değerlendirilerek faydalı ömrünün 10 yıl, amortisman oranının ise %10 olarak uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tekstil Ürünleri Üzerine Baskı Yapabilen Dijital Baskı Makinesinin Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.

14.04.2014

95462982-105[VUK.ÖZLG-13-75]-114

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tekstil Ürünleri Üzerine Baskı Yapabilen Dijital Baskı Makinesinin Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu