T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-GVK.ÖZLG.2011-2-28

17/08/2012

Konu

:

Teşvik Belgesi kapsamında başlanılan yatırımlarda vergi teşviklerinden ne zamandan itibaren yararlanılacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda 31.12.2010 tarih … sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında 21.12.2010 tarihinde başladığınız yatırımınıza halen devam ettiğiniz belirtilerek vergi teşviklerinden ne zamandan itibaren yararlanabileceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            A- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

           5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında, finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.7.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükme göre, söz konusu teşvik belgesi kapsamında yapmakta olduğunuz yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan geçici vergi döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

             B. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, istisna uygulamasının usul ve esasları da 69, 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.3.) bölümünde açıklanmıştır.

             Ayrıca, KDV Kanununun 2 nci maddesinde, teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış; 10/a maddesinde de vergiyi doğuran olayın, malın teslimi ve hizmetin yapılması anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca “yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri”ne ilişkin istisna uygulamasında, istisnanın başlangıç tarihi yatırım teşvik belgesinin alındığı tarih olup, bu tarihten sonra söz konusu belgeyi ibraz ederek yapacağınız belge kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarınıza KDV istisnası uygulanacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

EKLER :

1- akşifa özelge örnekleri.pdf
2- akşifa dilekç.pdf
3- KDV’nin görüşü

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Teşvik Belgesi Kapsamında Başlanılan Yatırımlarda Vergi Teşviklerinden Ne Zamandan İtibaren Yararlanılacağı Hk.

17.08.2012

B.07.4.DEF.0.03.10.00-GVK.ÖZLG.2011-2-28

Son Yorumlananlar

Top
Menu