Bu özelgede uygulanması gereken ticari plaka amortisman oranı açıklanmıştır. Yani ticari plaka için uygulanacak amortisman oranı hakkında Vergi İdaresinin görüşüne yer verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ticari Plaka İçin Uygulanacak Amortisman Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Sayı: 95462982-105[VUK.ÖZLG-15-40]-24

08/02/2016

Konu: Ticari plaka için uygulanacak amortisman oranı konulu özelgedir. Bu özelgede uygulanması gereken ticari plaka amortisman oranı açıklanmıştır.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; İlimiz … Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, şehir içi servis taşımacılığı faaliyetinde kullandığınız araç için almış olduğunuz ticari plaka (S plaka) için uygulanacak amortisman oranı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.” hükmü yer almaktadır.

 

Yine aynı Kanunun 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

 

339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin (55.) bölümünde; “Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri“nin faydalı ömrünün 15 yıl, normal amortisman oranının da %6,66 olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, şehir içi servis taşımacılığı faaliyetinde kullandığınız araç için almış olduğunuz ticari plaka (S plaka)’nın, 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin (55.) bölümünde belirtilen “Gayri Maddi İktisadi Kıymetler” kapsamında değerlendirilerek, faydalı ömrünün 15 yıl ve normal amortisman oranının %6,66 olarak dikkate alınmak suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ticari Plaka İçin Uygulanacak Amortisman Oranı konulu özelgedir. Bu özelgede uygulanması gereken ticari plaka amortisman oranı açıklanmıştır.

08.02.2016

B.07.1.GİB.4.16.17.02-105[VUK.ÖZLG-15-40]-24

 

Son Güncelleme: 8 Mart 2023 /Ticari Plaka İçin Uygulanacak Amortisman Oranı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu