T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

62030549-120[94-2012/1007]-750

21/05/2013

Konu

:

TMSF den alınan arazi karşılığı gerçek ve tüzel kişi hak sahiplerine yapılan ödemelerde tevkifat.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekli dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak satış hakkı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda (TMSF) bulunan bir araziyi satın aldığınızı ve bu arazi karşılığı;

            -TMSF ile yapılan protokole bağlı olarak arazi üzerinde hak sahibi olan ve arazinin TMSF’den önceki mülk sahibi olan tüzel kişiliğin ortağı gerçek kişiye,

            -Yine protokole bağlı olarak bu arazi üzerinde kat karşılığı inşaat yapma hakkı olan müteahhit firmaya,

            -TMSF’nin araziyi devir almasından önce mülkiyet sahibi olan tüzel kişilikten alacaklı olanlardan;

            1) Arsa üzerinde ipotek alacaklısı olan bankaya,

            2) İcra alacaklısı olan şirkete,

            3) İşçi alacakları ve tazminatları için sendikaya,

           – Arsanın mülkiyet sahibi olan TMSF’ye,

            olmak üzere tamamı arazi bedeli karşılığı yapacağınız ödemeler üzerinden, tevkifat sorumluluğunuz bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, tadadi olarak sayılan ödemeleri (avanslar da dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir/kurumlar vergisine mahsuben belirlenen oranda kesinti yapmak zorunda oldukları hüküm altına alınmış olup, söz konusu maddelerde gelir ve kurumlar vergisi kesintisi yapılacak ödemeler bentler halinde sayılmıştır. Anılan maddelerde taşınmaz iktisabında yapılacak ödemeler üzerinden gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, satış hakkı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda (TMSF) bulunan taşınmazların iktisabında, TMSF ile yapılan protokol çerçevesinde iktisap bedelinin karşılığı olarak yapacağınız söz konusu ödemeler üzerinden gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılması söz konusu değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tmsf Den Alınan Arazi Karşılığı Gerçek Ve Tüzel Kişi Hak Sahiplerine Yapılan Ödemelerde Tevkifat Hk.

21.05.2013

62030549-120[94-2012/1007]-750

Son Yorumlananlar

Top
Menu