Toptan Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

67854564-1741-491

15/08/2013

Konu

:

Yeni Nesil ökc.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; rulman alım satımı faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğünün mükellefi olduğunuz, nakde dönmüş alacakları POS cihazları ile tahsil ettiğiniz, POS cihazları ile yazar kasaların birleştiği belirtilerek, şu an kullanmakta olduğunuz POS cihazlarını kullanmaya devam edip etmeyeceğiniz, yoksa cari hesaplarla ilgili farklı bir sistem mi kullanacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             426 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında, “Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanma mecburiyeti getirilmiştir.” denilmektedir.

            Anılan Tebliğin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde ise 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 1/10/2013 tarihinden (427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu ile değişen tarih) itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda oldukları, kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliğine sahip olacağı, mükelleflerin bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.

         Buna göre, EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olan mükelleflere getirildiğinden, sözü edilen seyyar EFT-POS cihazlarının, perakende teslim ve hizmet bedellerinin tahsilinde değil de, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlara gerçekleştirilen teslim ve hizmet (toptan satışların) bedellerinin tahsilinde kullanılması halinde bu durum Tebliğin 4/a bölümü kapsamına girmediğinden, bu tahsilatlarda EFT POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Faaliyetiniz çerçevesinde yapılan perakende teslim ve hizmetlere ilişkin tahsilatların seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştirilmesi halinde ise bu tahsilatlar için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Toptan Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk.

15.08.2013

67854564-1741-491

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Toptan Satışlarda Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu