T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-125[5]-252

05.01.2018

Konu

:

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazancın istisnası.

 

         

 

 

 

 

İlgi

:

28/11/2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin tersanecilik faaliyeti kapsamında bakım-onarım hizmeti vermekte olan yüzer havuzların, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından “Özel Maksatlı Su Araçları Kategorisi” başlığı altında değerlendirildiği ve Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) … numaraları ile tescil edildiği belirtilerek söz konusu gemilerin 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisinden istisna edilecek kazançların tersanenin hangi kazançlarını kapsayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde ise bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu; bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı; ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4490 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“Madde 2 – Bu Kanunda geçen;

 

a) (Değişik: 20/8/2016-6745/47 md.) Gemi: Kabotaj ve/veya kabotaj harici sularda ticari amaçla kullanılan her türlü yük, yolcu ve açık deniz balıkçı gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı gemileri,

 

 

ı) (Ek: 20/8/2016-6745/47 md.) Özel maksatlı ve özel yapılı gemi: Tipleri ve evsafları Bakanlık tarafından belirlenen, özel bir amaçla işletilen ve bu amaçla donatılan, yüzme özelliği bulunan deniz araçlarını,

            ifade eder.”

 

hükümlerine yer verilmiş, aynı Kanunun “Mali Hükümler” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Öte yandan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna” başlıklı bölümünde konuyla ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

 

Özelge talep formunuz ekinde yer alan ve  … .2017 tarihinde düzenlenen Türk Uluslararası Gemi Sicili Gemi Tasdiknamelerinden, gemi cinsi yüzer havuz olan … isimli gemilerin, Türk Uluslararası Gemi Siciline … numaraları ile tescil edildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, özel maksatlı ve özel yapılı gemi olarak değerlendirilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilen yüzer havuzların, anılan Sicile kayıt edildiği tarihten itibaren işletilmesinden ve devrinden doğan kazançlara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.12.1. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edilen yüzer havuzların işletilmesinden doğan kazanç olarak, bu deniz araçlarının maksatları doğrultusunda kullanılmasına bağlı olarak sunmuş olduğunuz bakım, onarım ve diğer hizmetlerden elde ettiğiniz kazançların tamamının dikkate alınması gerektiği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Ve Devrinden Elde Edilen Kazancın İstisnası.

05.01.2018

B.07.1.GİB.4.99.16.02-125[5]-252

Son Yorumlananlar

Top
Menu