T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2512

13/08/2012

Konu

:

Türkiye’de bulunan tam mükellef bir şirketin yurt dışındaki şubesiyle yapılan sözleşme gereğince yurt dışında yapılan inşaat işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,Türkiye’de yerleşik tam mükellef bir kurumun Irak’taki …… unvanlı şubesinin yürüttüğü “Bağdat Uluslararası Havaalanı Yolu, Meçhul Asker Anıtı ve Yeşil Bölge Girişleri Bakım ve Geliştirme Projesi” kapsamında “Yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemiyle karayolu altından zemine HDPE boru yerleştirilmesi” işini Irak’ta yaptığınızı, iş yeri olarak Bağdat şantiyesinin kullanıldığını ancak Irak’ta şube tescili ve vergi mükellefiyeti olmadığını, yapılan işle ilgili olarak Irak’ta kullanılacak sondaj makinesi ve ekipmanlarının kiralama ve geçici ihracat rejimi çerçevesinde yurtdışına gönderildiği belirtilerek, şirketinizin işverenin Irak Şubesine hitaben düzenleyeceği faturalar kapsamındaki kazancın, kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı, geçici vergi beyannamelerine dahil edilip edilmeyeceği, Irak’ta yerel halktan istihdam edilenlere verilen günlük ücretlerin ve karşılığında fatura alınamayan harcamaların ne şekilde belgelendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kurum kazancından indirilebileceği belirtilmiş, bendin parantez içi hükmünde de ihracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin bu bettte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında, kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.9. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde,

            “Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

            …

            Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

            …

            Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.

            Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye ‘de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır…”

            açıklamalarına yer verilmiş olup anılan Tebliğin “5.9.3.” bölümünde ise geçici olarak ihraç edilen makine ve teçhizatlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

            Belge düzenine ilişkin hükümler anılan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227-242 maddeleri arasında düzenlenmiş olup 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebetlere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 228 nci maddesinde de vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler için ispat edici kağıtların aranmayacağı belirtilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri işler yapım olarak tanımlanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; kurumunuzun bu işten elde edeceği ve Türkiye’deki genel sonuç hesaplarına intikal ettireceği kazançların, tahsil edeceği hak edişler için genel merkezinizden kesilecek faturalara söz konusu tahsilatın yurt dışında yapılan inşaat işi ile ilgili olduğu hususunda şerh düşülmesi şartıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine göre kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmakta olup, söz konusu kazancın elde edildiği dönemde geçici vergi beyannamesinde de beyan edilerek istisna olarak dikkate alınabilecektir.

            Diğer taraftan, bahsi geçen inşaat işi ile ilgili olarak Irak’ta yaptığınız, ancak belgelendiremediğiniz harcamalarınızın, bu faaliyetten döviz olarak elde ettiğiniz hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla gider olarak indirilmesi mümkün bulunmakta olup bu giderin, istisnaya konu yurt dışı kazancın tespitinde dikkate alınacağı istisna dışı kurum kazancınızdan indirilemeyeceği ise tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Türkiye’de Bulunan Tam Mükellef Bir Şirketin Yurt Dışındaki Şubesiyle Yapılan Sözleşme Gereğince Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşinden Elde Edilen Kazancın Kurumlar Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hk.

13.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2512

Son Yorumlananlar

Top
Menu