Üreticiden Alınıp Bedeli Ay Sonunda Ödenen Sütler İçin Müstahsil Makbuzunun Ay Sonunda Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Üreticiden Alınıp Bedeli Ay Sonunda Ödenen Sütler İçin Müstahsil Makbuzunun Ay Sonunda Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk. 

T.C.

KARAMAN VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

93181689-105-1

05/04/2013

Konu

:

Müstahsil Düzenleme

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizce üreticilerden alınan sütlerin günlük olarak sevk irsaliyesi düzenlenerek sevk edildiği ancak bedelinin ay sonunda ödendiği belirtilerek, müstahsil makbuzlarının ay sonunda düzenlenmesinin doğru olup olmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşüne başvurulduğu anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Müstahsil Makbuzu” başlıklı 235 inci maddesinde “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur.

            Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir.

            Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine geçer.

            Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

            1. Makbuzun tarihi;

            2. (2365 sayılı Kanunun 38’inci maddesiyle değişen bent) Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı unvanı ve adresi;

            3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâhı adresi;

            4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli;

            Bu Maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve harca tabi değildir.

            Müstahsil makbuzları seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bu itibarla, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan sütlerin bedelinin ödendiği sırada şirketiniz tarafından müstahsil makbuzu düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.     

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Üreticiden Alınıp Bedeli Ay Sonunda Ödenen Sütler İçin Müstahsil Makbuzunun Ay Sonunda Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.

05.04.2013

93181689-105-1

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Üreticiden Alınıp Bedeli Ay Sonunda Ödenen Sütler İçin Müstahsil Makbuzunun Ay Sonunda Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu