T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[313-2015]-19848

01/09/2015

Konu

:

Ürün tanıtımı ve reklam kampanyalarının yürütülmesi   amacıyla marka ve ürünlere ait ambalaj ve diğer görsellere ilişkin tasarım   hizmetlerinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı hk.

 

         

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin ürün tanıtımlarının yapılması, reklam ve sosyal sorumluluk kampanyalarının yürütülmesi ve desteklenmesi amacıyla ürün ambalajları ve ürün tanıtımlarında kullanılan görseller için tasarım hizmeti,  ürün ve marka tanıtımını gerçekleştirmek amaçlı web sitesi konsept tasarım hizmeti, web sitelerinde kullanılan görsellerin tasarımı, yüklenmesi ve güncellenmesi, animasyon uygulamaları, web sitelerinde yer alan videoların optimizasyonu, sosyal paylaşım sitelerinde firma adına sayfa açılması, görsellerin eklenmesi ve güncellemelerinin yapılması, viral reklamların yapılması ve web sitelerine entegrasyonu ile medya planları çerçevesinde cep telefonları ve tablet bilgisayar uygulamaları için alınan hizmetlerin pazarlama-satış-dağıtım giderleri kapsamında doğrudan gider yazılıp yazılmayacağı, doğrudan gider yazılmaması durumunda  amortisman oranı ile faydalı ömrünün ne olacağı hususlarında tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre  ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler safi kazancın tespitinde dikkate alınabilmektedir. İşletme ile ilgili pazarlama harcamaları da genel giderler niteliğindedir. Ayrıca, aynı maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

           Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan  gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

           

            Değeri 50.000.000.-lirayı (442 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015′ den itibaren 880.-TL) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 50.000.000.- lirayı (442 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2015′ den itibaren 880.-TL) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.”  hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmenin aktifinde kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir.

            Ayrıca, mezkûr Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde; amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

            Bahsi geçen madde ile verilen yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak  “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları”  339, 365, 389, 399, 406 ve 418 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; şirketinizce ürün tanıtımlarının yapılması, reklam ve sosyal sorumluluk kampanyalarının yürütülmesi ve desteklenmesi amacıyla ürün görünürlüğünün artırılması amaçlı kullanılan afişler, standlar, gondol giydirme ve raket uygulamalarının tasarımına ilişkin  harcamaların doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, web sitesi  tasarımına  ilişkin harcamaların, eğer web sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) ve bu harcamaların Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde belirlenen limiti aşması halindeaktifleştirilmek suretiyle 339, 365, 389 ve 399 ,406 ve 418 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra no.lu VUK Genel Tebliği eki listenin “4.3. Bilgisayar Yazılımları” sınıfı uyarınca 3 yılda ve % 33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi, web sitesinin sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sahip olmaması halinde söz konusu harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılması gerekmektedir.

            Öte yandan, reklam filmleri, genel olarak şirketlerin tanıtımı, şirket ürünlerinin tanıtımı veya belirli dönemlerde yapılan kampanya, indirim vb. etkinliklerin tanıtımı amacıyla şirketlerin pazar payını artırma yollarından birisidir. Söz konusu reklam filmleri, sadece şirket tanıtımı veya ürün tanıtımı amacıyla yapıldığında söz konusu reklam filminin yayınlanarak kullanılması birden fazla yılda mümkün olabilmekte olup, tanıtımın etkileri birden fazla yıla yayılabilmektedir. Ancak, belirli (genellikle bir yıldan kısa) dönemlerle sınırlı olmak üzere kampanya, indirim vb. etkinliklerin tanıtımı amacıyla yapılan reklam filmlerinin etkisi bir yıldan daha az sürmektedir. Bu nedenle, reklam filmlerinin kullanılma amacına göre reklam filmleri için yapılan harcamaların amortisman yoluyla itfa edilmesi veya doğrudan gider kaydedilmesi farklılık arz edecektir.

             Şirketin veya ürünün tanıtımı amacıyla yapılan reklam filmlerinin, bir yıldan fazla kullanılabilecek olması nedeniyle etkilerinin birden fazla yıla yayılabilmesi mümkün olduğundan reklam filmleri için yapılan harcamaların amortisman yoluyla itfası gerekmektedir.

            Ancak, söz konusu reklam filmlerinin gösterimde kalma süresinin bir yılı aşmaması durumunda amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün bulunmamakta olup, genel giderler kapsamında değerlendirilmek suretiyle doğrudan giderleştirilmesi gerekmektedir. 

             Diğer taraftan;  web sitelerinde kullanılan görsellerin  yüklenmesi ve güncellenmesi, web sitelerinde yayımlanan animasyon uygulamaları, web sitelerinde yer alan videoların optimizasyonu, sosyal paylaşım sitelerinde firma adına sayfa açılması, görsellerin eklenmesi ve güncellemelerinin yapılması, viral reklamların yapılması ve web sitelerine entegrasyonu ve medya planları çerçevesinde cep telefonları ve tablet bilgisayar uygulamaları için yapılan harcamaların gayrimaddi bir kıymetin iktisabına yönelik olmaması durumunda doğrudan gider yazılacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                   

           

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ürün Tanıtımı Ve Reklam Kampanyalarının Yürütülmesi Amacıyla Marka Ve Ürünlere Ait Ambalaj Ve Diğer Görsellere İlişkin Tasarım Hizmetlerinin Doğrudan Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.

01.09.2015

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-105[313-2013]-19848

Son Yorumlananlar

Top
Menu