T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[15-13/2]-444

13/05/2013

Konu

:

Uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi elektromekanik işlerinin yıllara sari iş kapsamında olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz ile … arasında imzalanan sözleşme gereğince anılan şirketin Göktürk Umet Uydu Montaj Entegrasyon ve Test Merkezi Elektromekanik işini taahhüt ettiği ve sözleşmede işin, başlanıç ve bitiş tarihlerinin 2012 yılı olarak belirlenmesine rağmen  halen devam ettiği belirtilerek, söz konusu işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci madddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile bu işe ilişkin ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 sayılı Kanunun 48/4-b maddesiyle değişen ibare) (1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekir.

            Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde “yapım” bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

          Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden Göktürk AITC Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi Elektromekanik işlerine ait sözleşmenin 01.06.2012 tarihinde imzalandığı, işin süresinin 31.12.2012 olarak belirlendiği ancak işin henüz tamamlanmadığı, yapılacak işlerin Savunma Sanayi Müsteşarlığına ait Göktürk Uydu Montaj Entegrasyon ve Test Merkezi Projesi kapsamında elektromekanik işler olduğu, elektromekanik işlerin havalandırma sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi, buhar sistemi, yangın sistemi, sıhhı tesisat, sismik koruma sistemi, hvac otomasyon sistemi gibi işlerden oluştuğu anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, Göktürk AITC Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi Elektromekanik işlerinin yapılmakta olan inşaata ait tesisat işleri olması ve sözleşmede belirtilen sürede bitirilmeyip bir sonraki takvim yılına sarkması nedeniyle söz konusu işin ertesi yıla sarktığı veya işin ertesi yıla sarkacağının anlaşıldığı tarihten itibaren Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında inşaat ve onarma işi olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup bu tarihten itibaren şirketinizce ödenecek istihkak bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Uydu Montaj, Entegrasyon Ve Test Merkezi Elektromekanik İşlerinin Yıllara Sari İş Kapsamında Olup Olmadığı Hk.

13.05.2013

38418978-125[15-13/2]-444

Son Yorumlananlar

Top
Menu