T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[6-2012/383]-741

21/05/2013

Konu

:

Uzun dönemli kredilere ilişkin faiz giderlerinin hangi dönemde giderleştirileceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, arsa karşılığı konut inşaat faaliyetinde bulunduğunuz ve konut inşaatlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli nakit krediler kullandığınız, bu kredilerin anapara borçlarını vadelerine göre “300 Banka Kredileri” ve “400 Banka Kredileri” hesaplarında, faizlerini “180 Gelecek Aylara Ait Giderler” ve “280 Gelecek Yıllara Ait Giderler” hesaplarında takip ettiğiniz, faizlerin ödendiği tarihte ise “780 Finansman Giderleri” hesabına borç kaydederek giderleştirdiğiniz, söz konusu konut projesini tamamlayarak konut satışlarına başladığınız belirtilerek, vadesi gelmeyen kredilere ilişkin faiz giderlerinin, daire satışlarının tamamlandığı dönem ticari kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

            Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleridir. Vergi uygulamaları açısından tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereğince, her gelir veya gider unsuru ait olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, inşaatın finansmanı amacıyla kullanılan uzun vadeli kredilere ilişkin faiz tutarlarının, faizlerin tahakkuk ettiği dönemlerde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Uzun Dönemli Kredilere İlişkin Faiz Giderlerinin Hangi Dönemde Giderleştirileceği Hk.

21.05.2013

62030549-125[6-2012/383]-741

Son Yorumlananlar

Top
Menu