T.C.

BARTIN VALİLİĞİ

Defterdarlık .

 

 

 

Sayı

:

30835462-001-GV-5

05/06/2015

Konu

:

Vadesinde ödenmeyen senet için alınan protesto   masrafının gider yazılıp yazılamayacağı hk.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 30.04.2011 vadeli senedinizin tahsili için bankaya verildiği, senedin vadesinde ödenmemesi nedeniyle banka tarafından 04.05.2011 tarihinde senet borçlusuna protesto çekildiği ve protesto masrafı olarak da hesabınızdan 73,14.-TL protesto masrafı alındığı belirtilerek protesto masrafının Şirketinizce gider olarak yazılıp yazılamayacağı ile müşterinizin cari hesabına borç yazılması durumunda KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            Kurumlar Vergisi Yönünden:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında;

            “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce:

             1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

             2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

            hükmü yer almaktadır.

            Aynı  Kanunun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

            Safi kazancın tespitinde indirilecek giderlerin işletme ile ilgili olması ve işletme adına düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, … Ltd. Şti. ile şirketiniz arasında ticari faaliyetiniz çerçevesinde tanzim edilen senetlerin vadesinde ödenmemesi nedeni ile ortaya çıkan 73,14.-TL tutarındaki protesto masrafının gider olarak dikkate alınması mümkün olup borçludan tahsil edildiğinde ise bu tutarın gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan söz konusu protesto masrafının borçlunun cari hesabında takip edilmesi halinde bu tutarın gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir.

            Katma Değer Vergisi Yönünden:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre; vadesinde ödenmeyen senedin tahsiline yönelik bankaya ödenen protesto masrafının, Şirketiniz tarafından müşterinize birebir yansıtılması herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmadığından KDV’nin konusuna girmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vadesinde Ödenmeyen Senet İçin Alınan Protesto Masrafının Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.

05.06.2015

B.07.4.DEF.0.74.10.00-001-GV-5

Son Yorumlananlar

Top
Menu