T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

30094508-125[10-2013/1.1]-29

02/08/2013

Konu

:

Vakfa Yapılacak Bağış ve Yardımlarınindirim konusu yapılıp yapılamayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakfınız bünyesinde iktisadi işletme olarak faaliyette bulunacak özel bir lise açmayı planladığınızı belirterek, toplanacak yardımlarla yapılacak olan söz konusu lise için yapılacak bağışların tamamının mükelleflerce beyan edilecek kazançlarından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızdan özelge talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5’ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Bağış ve yardımlar” başlıklı (10.3.2.) bölümünde okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kurum kazancından indirilebilmesi, bu bağış ve yardımların genel bütçeli idarelere, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere yapılması halinde mümkün olacağı; sözü edilen tesislerin yapımı için bentte sayılan kuruluşlar dışında yer alan kamuya yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımların ise o yılki kurum kazancının %5’i ile sınırlı olmak üzere bu kapsamda indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, 08.04.1980 tarihli ve 81/646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan Vakfınıza makbuz karşılığı yapılacak bağış ve yardımların Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, kurumlar vergisi mükellefleri için o yılki kurum kazancının %5’i, gelir vergisi mükellefleri için ise beyan edilecek gelirin %5’i (kalkınmada öncelikli yörelerde %10’u) ile sınırlı olmak üzere indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakfa Yapılacak Bağış Ve Yardımlarınindirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hk.

02.08.2013

30094508-125[10-2013/1.1]-29

Son Yorumlananlar

Top
Menu