T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[10-13/8]-828

31/07/2013

Konu

:

Vakfa yapılan bağış ve yardımların indirimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, merkezi Almanya’da bulunan “……. Vakfı”na ait Prof. Dr. ……… tarafından hazırlanan ve İslam Alimleri tarafından insanlığa miras bırakılan icatların birebir modellerinden olan ve yaklaşık 850 parça 600 objeden oluşan koleksiyonun Ankara’da kurulacak bir müzede vakfınız aracılığıyla sergilenmesinin düşünüldüğü belirtilerek, bu proje için vakfınıza yapılacak sponsorluk yardımlarının ve bağışların kurum kazancından ne şekilde indirileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde;

            “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

            …

            d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

            1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

            2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

            3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

            4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

            5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

            6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,

            7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

            8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

            9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

            10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

            ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

            …

            (2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

            (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

            hükmüne yer verilmiştir.

             Aynı hüküm 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de yer almakta olup yukarıda belirtilen bağış ve yardımların gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden de indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; vakfınıza 20.12.1977 tarih ve 7/14433 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanındığından, söz konusu proje nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vakfınıza makbuz karşılığı yapılacak bağış ve yardımların, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (7) numaralı bendi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartlar dahilinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde; ilgili beyannamelerde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmakta olup bu şartların bulunmaması halinde ise söz konusu bağışların gelir ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.

            Öte yandan, bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınması gerekecektir.

            Ayrıca, bu kapsamda yapılacak harcamaların tamamının, gelir veya kurum kazancının olması ve gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmesi şartıyla, harcamanın yapıldığı dönemdeki gelir veya kurum kazancından indirilebileceği, gelir veya kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen harcamaların ise sonraki yıllara devretmesinin mümkün olmadığı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakfa Yapılan Bağış Ve Yardımların İndirimi Hk.

31.07.2013

38418978-125[10-13/8]-828

Son Yorumlananlar

Top
Menu