T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/14-51                                                     28/02/2012

Konu : Vakfa yapılan bağışların gelir ve

kurumlar vergisi kazancından indirim

konusu yapılması

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Vakfınız Yönetim Kurulu tarafından … Teknoloji Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulması kararının alındığı anlaşılmış olup söz konusu üniversite veya yüksekokul yapımına ilişkin yapılacak bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5’ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “Kapsam” başlıklı (10.3.2.2.1.) bölümünde okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kurum kazancından indirilebilmesi, bu bağış ve yardımların genel bütçeli idarelere, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere yapılması halinde mümkün olacağı  belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümlere göre, Vakfınızın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olmaması nedeniyle Vakfınız tarafından kurulacak üniversite için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılacak bağış ve yardımların, bağış yapan mükellefler tarafından gelir ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun “Mali kolaylıklar” başlıklı 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanılacakları, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, her ne kadar vergi muafiyeti bulunmayan Vakfınıza yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün değilse de Vakfınız tarafından kurulması planlanan üniversiteniz resmi olarak kurulduktan sonra üniversite tüzel kişiliği adına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılacak nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla gelir vergisi matrahının ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Vakfa Yapılan Bağışların Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kazancından İndirim Konusu Yapılması Hk.

28.02.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KVK-2011/14-51

Son Yorumlananlar

Top
Menu