T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-42

15/02/2012

Konu

:

Vakıf Üniversitesine yapılacak kira yardımının kurum kazancından indirimi ve KDV istisnası.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinize ait olan binanın “Yardım” ibaresi konulmuş fatura ile bedelsiz olarak …. sayılı Kanun ile … Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kurulan … Üniversitesinin kullanımına tahsis edileceği, şirket ortaklarınız ile vakıf kurucularının aynı aile mensubu olduğu belirtilerek emsal kira bedelinin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve söz konusu kira bedelinin Katma Değer Vergisinden istisna olup olmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

– KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmının; (ç) bendinde ise (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak  kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5904 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fırkasının (b) bendinde; gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun ek 7 nci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddedeki mali kolaylık, muafiyet ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.6. Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar” başlıklı bölümünde ise 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan ayni veya nakdi bağış ve yardımların tamamının beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

Buna göre, şirketinize ait gayrimenkulün, söz konusu vakfa ait üniversitenin bedelsiz kullanımına tahsis edilmesi halinde emsaline uygun bir bedelin tespit edilerek gelir yazılması, akabinde ise   tespit edilen bu bedelin bağış olarak dikkate alınması mümkündür.

– KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 17/2-b maddesine göre, üniversitelere bedelsiz olarak yapılan hür türlü mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisnadır.

Buna göre, şirketinize ait gayrimenkulün vakıf üniversitesinin bedelsiz kullanımına tahsis edilmesi durumunda, söz konusu hizmet ifası KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Vakıf Üniversitesine Yapılacak Kira Yardımının Kurum Kazancından İndirimi Ve Kdv İstisnası Hk.

15.02.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-10-42

Son Yorumlananlar

Top
Menu