Web Sitesinde Açılan Alanın Doldurularak Kullanıcının Erişimine Açılması Karşılığında Elde Edilen Gelir Üzerinden Alan Sahibine Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı İle Belge Düzeni

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef   Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-019.01-395

09/03/2015

Konu

:

Web sitesinde açılan alanın doldurularak kullanıcının   erişimine açılması karşılığında elde edilen gelir üzerinden alan sahibine   yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni

     

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından kurulan web sitesinde isteyen kişilere alan açıldığı, alanların içeriğinin yine bu kişiler tarafından doldurulduğu, doldurulan alanlardaki içeriklere ulaşmak isteyen kullanıcıların, alan sahibinin oluşturduğu anahtar kelimeyi sms ile GSM operatörü firmalara gönderdiği ve böylece içeriklerini cep telefonlarında görüntüleyebildikleri, alınan sms nedeniyle elde edilen gelirin GSM operatörü ile Şirketiniz arasında paylaştırıldığı ve bu gelirden karşılanmak üzere web sitesindeki alan sahibi kişiye de belirli bir pay ayrıldığı, bu payın alan sahibinin isteğine göre konuşma süresi olarak telefonlarına yüklenebildiği ya da … Cep Bank üzerinden tahsil edebileceği nakit para olarak ödenebildiği, konuşma süresi tercih edilmesi halinde ilgili GSM operatörünün konuşma süresini alan sahibine aktaracağı ve bedelinin Şirketinize fatura edileceği, nakit olarak tahsil edilmesinin tercihi halinde ise alan sahibinin ilgili bankada hesabının olup  olmadığına bakılmaksızın nakit paranın sms yoluyla gönderilen şifreyle ATM’lerden tahsil edilebileceği, ödenecek ücretin sms başına 4 kuruş olduğu, nakit ödenecek paranın tek seferde en az 20 TL en çok 250 TL olacağı ve bu limitlerin, banka ATM’lerinin teknik olanakları çerçevesinde belirlenmesi nedeniyle bu olanakların değişmesi halinde limitlerin de değişebileceği, alan sahibi  kişilerle fiziki olarak görüşülmesi mümkün olmadığından bu kişilere ödenen nakit tutarların belgelendirilemediği belirtilerek; alan sahibi kişilere gerek konuşma süresi gerekse nakit olarak yapılan ödemelerin ne şekilde vergilendirileceği ile belge düzeni hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

             I- Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

           5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

             Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.

             Dolayısıyla, web sitesinde açılan alanların içeriğinin doldurularak kullanıcıların erişimine açılması faaliyetinin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirin de Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde tespit edilerek Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince vergilendirilmesi gerekmektedir.

             Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise yaptıkları ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi ve kurumlar belirlenmiş olup vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratlar bentler halinde sıralanmıştır.

             Buna göre, şirketiniz tarafından kurulan web sitesinde açılan alanlardaki içeriklere ulaşmak isteyen kullanıcılara anahtar kelimenin sms vasıtasıyla gönderilmesi karşılığında elde edilen gelirler üzerinden ayrılan payın alan sahibinin isteğine bağlı olarak gerek konuşma süresi olarak telefonlarına yüklenebilmesi gerekse Garanti Cep Bank üzerinden tahsil edebileceği nakit para şeklindeki ödemeler üzerinden, alan sahibinin söz konusu geliri ticari kazanç mahiyetinde olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yapılmayacaktır.

             Şirketinizin, GSM operatörlerinden ve web sitenizdeki alan sahiplerinden elde ettiği gelirlerin ise kurum kazancınızın tespitinde dikkate alınması gerektiği tabiidir.

             II- Vergi Usul Kanunu Yönünden:

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

             Anılan Kanunun 232 nci maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetinde olup, bu maddede sayılanlar dışında kalanların, tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2013 yılı için 800 TL yi geçmesi veya 800 TL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

             Öte yandan, Kanunun 234 üncü maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri hüküm altına alınmıştır.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre,

             – Kullanıcılar tarafından gönderilen SMS’lerden elde edilen gelirden Şirketiniz payına düşen kısım için GSM operatörü adına fatura,

            – Şirketinizce alan sahiplerine “nakit” veya “konuşma süresi” olarak ödenecek tutarlar için, alan sahibinin bu faaliyetinin mükellefiyet gerektirmesi durumunda alan sahibi tarafından fatura, aksi durumda Şirketinizce gider pusulası,

             – Şirketiniz talimatıyla GSM operatörü tarafından alan sahibine “konuşma süresi” olarak yapılacak ödemeler için de GSM operatörünün Şirketinize fatura

             düzenlemesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Web Sitesinde Açılan Alanın Doldurularak Kullanıcının Erişimine Açılması Karşılığında Elde Edilen Gelir Üzerinden Alan Sahibine Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı İle Belge Düzeni

09.03.2015

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-395

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Web Sitesinde Açılan Alanın Doldurularak Kullanıcının Erişimine Açılması Karşılığında Elde Edilen Gelir Üzerinden Alan Sahibine Yapılan Ödemelerden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı İle Belge Düzeni
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu