T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

11395140-019.01-160

08/02/2013

Konu

:

Yapı kooperatifine hibe edilmek üzere satın alınan aracın gider kaydı ve belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 19/06/2010 tarihinde imzaladığınız sözleşmeye istinaden sözleşmenin tarafı olan bir yapı kooperatifine özel güvenlik hizmeti vermeye  başladığınızı, anılan kooperatife 35.000-TL tutarlı hafif ticari aracın karşılıksız ve şartsız hibe edileceği ve araç ruhsatının kooperatif adına tescil edileceğini, sözleşmede yer alan geçerli fesih nedenlerinden birinin gerçekleşmesi ve/veya sözleşmenin sona ermesi halinde söz konusu aracın iade edilmeyeceğini belirterek, söz konusu araç devri ile ilgili belge düzeninin ve muhasebe kayıtlarının ne şekilde olacağı hususunda görüş talep etmektesiniz.

           1- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37 nci maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır” hükmü yer almış olup; aynı Kanunun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde ise;

            ” Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safı kazancın tespitinde indirim konusu olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

            Buna göre; şirketiniz tarafından sözleşmeye istinaden bedelsiz olarak verilecek aracın ticari kazancın elde edilmesi için yapılan pazarlama ve satış gideri olarak kabul edilmesi ve alış bedelinin işin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            2-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

            Katma Değer Vergisi Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,

            – 2/1 inci maddesinde teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            – 4/2 nci maddesinde, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her birinin ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirileceği,

            – 27 nci maddesinde, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrahın işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücreti olduğu,

            – 29/1-a maddesinde ise, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu çerçevede, şirketinizin yaptığı sözleşme kapsamında bedelsiz teslim edeceği araç için yüklendiği KDV yi indirim konusu yapması, aracın tesliminde ise tespit edilecek emsal bedel üzerinden KDV hesaplayıp beyan etmesi gerekmektedir.

           3- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229 uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Faturanın Nizamı” başlıklı 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, güvenlik hizmeti verdiğiniz kooperatife karşılıksız ve şartsız hibe edeceğiniz araç için aracın kooperatife teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kooperatif adına fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yapı Kooperatifine Hibe Edilmek Üzere Satın Alınan Aracın Gider Kaydı Ve Belge Düzeni Hk.

08.02.2013

11395140-019.01-160

Son Yorumlananlar

Top
Menu