T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2012/158]-2601

16/08/2012

Konu

:

“Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı”nda izlenen tutarın kayıtlardan çıkartılması durumunda kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin düzeltilmesinin gerekip gerekmediği.

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2009 yılında sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen firmadan mal ve hizmet alımında bulunduğunuzu ve bu mal ve hizmet alımına ilişkin tutarın “Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı”nda kayıtlı olduğunu belirterek geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin nasıl düzeltileceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde,  her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş olup 38’inci maddesinin birinci fıkrasında da;

            “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen firmadan aldığınız ve “Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı”na kaydedilen tutarların gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmemiş olması kaydıyla ilgili dönem kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerinin düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:”yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı”nda İzlenen Tutarın Kayıtlardan Çıkartılması Durumunda Kurumlar Vergisi Ve Geçici Vergi Beyannamelerinin Düzeltilmesinin Gerekip Gerekmediği Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2012/158]-2601

Son Yorumlananlar

Top
Menu