T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-125[32/A-2014]-30

02/04/2014

Konu

:

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (BKK) göre düzenlenmiş 12.03.2013 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki 600.000.000 TL’lik yatırımınıza başladığınız ve 100.000.000 TL’lik kısmı gerçekleştirilen yatırımınızın halen devam ettiği belirtilerek yatırıma katkı oranı %40, vergi indirim oranı %80 olan bu yatırımınız dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmüne istinaden diğer faaliyetlerden elde edilen ve indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın nasıl hesaplanacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde; “(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.” hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı maddenin ikinci fıkrasına 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 6322 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle eklenen (c) bendinde; Bakanlar Kurulunun, yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar artırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            19.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı BKK’nın “Vergi indirimi” başlıklı 15 inci maddesinde indirimli kurumlar vergisine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup bu maddenin beşinci fıkrasında,

            “Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;

            a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,

            b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini,

            geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.”

            denilmektedir.

            Buna göre, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı BKK’nın 15 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibarıyla değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilecek olup 5. bölgedeki yatırımlar dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı %40 olarak belirlenmiştir.

            Öte yandan, şirketiniz adına düzenlenen 12.03.2013 tarihli ve 109275 sayılı Yatırım Teşvik Belgesinde, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın, “öncelikli yatırım” olarak değerlendirilmek suretiyle 5. bölge desteklerinden faydalandırıldığı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2012/3305 sayılı BKK’ya göre düzenlenmiş 12.03.2013 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımınız devam ederken, toplam yatırım tutarı olan 600.000.000 TL ile yatırıma katkı oranının (0.40) çarpılması suretiyle bulunacak toplam yatırıma katkı tutarının (600.000.000 x 0.40= 240.000.000 TL) yarısını yani 120.000.000 TL’yi geçmemek ve fiilen gerçekleştirilen yatırım harcamasını (100.000.000 TL) aşmamak üzere, yatırım döneminde şirketinizin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazancının en fazla (100.000.000/0,16) 625.000.000 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.        

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Oranda Kurumlar Vergisi Uygulaması Hk.

02.04.2014

64597866-125[32/A-2014]-30

Son Yorumlananlar

Top
Menu