Yatırım Teşvik Belgesi İle Bina İnşaat Harcı, Noter Harcı Ve Damga Vergisinden İstisna Olunup Olunamayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK-2 MD-2010-42-674

26/08/2011

Konu

:

Bina İnşaat Harcı

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, … aktifinde kayıtlı arsası üzerine eğitim ve kültür yatırımı için Kültür Bakanlığından “Kültür Yatırım Belgesi” alındığı ve ayrıca “Yatırım Teşvik Belgesi” alınacağı belirtilerek 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan istisna hükmü kapsamında değerlendirilerek bina inşaat harcından istisna olup olmadığı ve yatırım teşvik belgesi ile noterde yapılacak işlemlerin damga vergisi ve harca tabi olup olmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 1 inci maddesinde”Bu Kanunun amacı; bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.” denilmiştir.

Anılan Kanunun “Teşvik Konuları” başlıklı 4 üncü maddesinde teşvik veya indirime konu olacak faaliyetler sayılmış, “Teşvik Unsurları” başlıklı 5 inci maddesinde ise kültür ve yatırım teşvikleri için uygulanacak teşvik unsurları yer almaktadır.

16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Bölgeler ve Destek unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar ile destek unsurlarına ilave çeşitli muafiyet, istisna ve indirimler belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının “Vergi İndirimi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci bendinde ise büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları belirtilmiştir.

Bu itibarla, 5225 sayılı KültürYatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında düzenlenen “Kültür Yatırım Belgesi” ile 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının incelenmesinden eğitim ve kültür yatırımları nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için damga vergisi ve harç istisnası uygulanması gerektiğine dair herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır.

A) DAMGA VERGİSİ KANUNU VE HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisinden müstesna olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar”başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılıolanları noter harçlarına tabidir.” denilmiş, 41 inci maddesinde de, “Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetinegöre maktu esas üzerinden alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 42 nci maddesinde ise “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 numaralı maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,99 nispi harç alınacağı, II-1 numaralı maddesinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı açıklanmıştır.           

Buna göre, gerek 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda gerekse 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanununda Kültür Yatırım Belgesi veya Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak Eğitim-Kültür yatırımlarının damga vergisi ve noter harcından istisna tutulduğuna dair bir hüküm mevcut olmadığından,  belediyelere verilecek taahhütnamenin damga vergisine, noterde tasdiki halinde ise noter harcına tabi tutulması gerekmektedir.

B) BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

Bilindiği üzere, 2464 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatının (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6’da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler, bina inşaat harcından istisna tutulmuş bulunmaktadır.

Bu itibarla, adı geçen firma tarafından Kültür Bakanlığından “Kültür Yatırım Belgesi” alınan ve ayrıca “Yatırım Teşvik Belgesi” alınacağı belirtilen eğitim ve kültür yatırımının 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrası kapsamında değerlendirilerek bina inşaat harcından istisna tutulması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Teşvik Belgesi İle Bina İnşaat Harcı, Noter Harcı Ve Damga Vergisinden İstisna Olunup Olunamayacağı Hk.

26.08.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.02-BGK:EK-2 MD-2010-42-674

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yatırım Teşvik Belgesi İle Bina İnşaat Harcı, Noter Harcı Ve Damga Vergisinden İstisna Olunup Olunamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu