T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

50426076-125[32/A-2013/20-214]-89

21/08/2013

Konu

:

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmak üzere YMM Raporu ibraz edilip edilmeyeceği

 

 

            İlgide belirtilen özelge talep formunda … Vergi Dairesi Müdürlüğü … vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden almış olduğunuz ../../.2009 tarihli ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgesinin ../../.2011 tarihinde kapatma vizesinin yapıldığı belirtilerek şirketinizce indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik raporunun ibraz edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında “Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.07.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 08.06.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”  hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, anılan madde hükmüne istinaden 16.07.2009 tarihinde 2729 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı; 19.06.2012 tarihinde 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2012/3305 sayılı Kararın Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunur. …”  ifadesi yer almaktadır.

             Buna göre, ../../2011 tarih ve … sayılı Yatırım Teşvik Belgenizde “vergi indirimi” satırına yer verilmiş olduğundan bu yatırım teşvik belgesi kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamalarınız nedeniyle indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

            Ayrıca, indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilmeniz için yeminli mali müşavir raporu ibraz mecburiyeti bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Harcamalara İlişkin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Yararlanmak Üzere Ymm Raporu İbraz Edilip Edilmeyeceği Hk.

21.08.2013

50426076-125[32/A-2013/20-214]-89

Son Yorumlananlar

Top
Menu