T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-187-147

30/12/2011

Konu

:

İndirimli oranda kurumlar vergisi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda … Vergi Dairesi Müdürlüğü … vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, …/…/2010 tarihli … No.lu Yatırım Teşvik Belgesine istinaden 31.12.2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarınızın bulunduğu belirtilerek 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin uygulanması bakımından;

– İndirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağı kazançtan ne anlaşılması gerektiği,

– Tevsi yatırıma ilişkin kazancın doğduğu ancak vergiye tabi kurum kazancının oluşmadığı durumda  ilgili yıl için hesaplanan yatırıma ilişkin kazancın sonraki dönemlere devrinin mümkün olup olmadığı ile ilerleyen yıllarda tevsi yatırıma ilişkin kazancın oluşmadığı ancak vergiye tabi kurum kazancının oluştuğu durumlarda  uygulamanın ne şekilde olacağı,

– Tevsi yatırımlarda yatırım tutarının oranlanacağı sabit kıymetlerin  belirlenmesinde hangi sabit kıymetlerin hesaplamaya dahil edileceği ile  yapılacak hesaplamada sabit kıymetlerin, amortisman düşüldükten sonra kalan net defter değerlerinin mi dikkate alınacağı, ayrıca sabit kıymetler için yeniden değerleme yapılıp yapılmayacağı,

– İndirimli oranın uygulanacağı kazancın belirlenmesi amacıyla, yatırımların sabit kıymetlere oranlanması marifetiyle  kazancın tespit edildiği durumda bu  dönemi izleyen dönemlerde (geçici vergi dönemleri dahil) uygulamanın değiştirilmesinin mümkün olup olmayacağı,

hususlarında Başkanlığımız görüşü  talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde,

“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.

…”

hükümlerine yer verilmiş olup buna göre;

– İndirimli kurumlar vergisi, sadece Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanabilecektir.

–  İndirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın safi kurum kazancını aşamayacağı tabii olup yukarıdaki şartları sağlayan yatırımınızdan kazanç elde etmenize rağmen safi kurum kazancınızın bulunmaması veya zarar etmeniz halinde bu dönemde indirimli kurumlar vergisi uygulanamayacağı gibi yatırımdan elde edilen kazançların da sonraki dönemlere aktarılması mümkün bulunmamaktadır. İndirimli kurumlar vergisi, tahsilinden vazgeçilen vergiler yoluyla yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar uygulanabileceğinden bu durum bir hak kaybına da neden olmayacaktır.

– Bir yatırımın tevsi yatırım olarak kabul edilebilmesi için yatırım teşvik belgesinde yatırım cinsinin tevsi yatırım olarak belirtilmiş olması gerekmekte olup, tevsi yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde belirlenmesine imkan bulunmayan hallerde indirimli kurumlar vergisi oranının uygulanacağı kazanç, tevsi yatırım tutarının dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle belirlenecektir. Sabit kıymet ifadesinden ise Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması; oranlamada ise toplam sabit kıymet tutarı olarak üretimde kullanılsın kullanılmasın tüm amortismana tabi kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu sabit kıymetlerin gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan yeniden değerlenmiş değeri dikkate alınacak olup, enflasyon düzeltmesi dışında başkaca bir değerleme yapılmayacaktır.

– Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın ayrı olarak veya oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi seçimlik bir hak olmayıp, kazancın işletme bütünlüğü içinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olduğu hallerde kazanç ayrı hesaplarda takip edilecek, kazancın bu şekilde belirlenmesine imkan bulunmayan hallerde ise kazanç oranlama yapılmak suretiyle tespit edilecektir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden 31.12.2010 Tarihinden Önce Başlanılan Yatırımlar İçin İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Uygulanması Hk.

30.12.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-187-147

Son Yorumlananlar

Top
Menu