T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[32/A-11/3]-842

16/08/2012

Konu

:

Yatırım teşvik uygulamaları hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinize ait 10.12.2009 tarih ve … A sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarınız dolayısıyla bölgesel teşvik unsurlarından da faydalanabilmeniz için 29.04.2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığına başvurarak bölgesel destek unsurları ihtiva eden 05.07.2011 tarih ve … B sayılı revize edilmiş Yatırım Teşvik Belgesini aldığınız, “vergi indirimi” satırına yer verilen söz konusu yatırım teşvik belgenizde yatırıma başlama tarihinin 22.10.2009, bitiş tarihinin ise 22.10.2012 olduğu belirtilerek “vergi indirimi” satırına yer verilen yatırım teşvik belgeniz için başvuru tarihinden önce 10.12.2009 tarih ve … A sayılı teşvik belgesi kapsamında 01.01.2011 – 28.04.2011 tarihleri arasında yaptığınız yatırım harcamalarınızın bölgesel teşvik unsurlarından faydalanıp faydalanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin birinci fıkrasında “Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.07.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 08.06.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”  hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, anılan madde hükümlerine göre Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı ve 05.04.2011 tarihli ve 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmış olup, Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar da Hazine Müsteşarlığınca 28 Temmuz 2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/1 seri no’lu “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ” ile belirlenmiştir.

            Anılan Tebliğin “Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez.” açıklamasına yer verilmiştir.

            Ayrıca, özelge talep formunuz ekinde yer alan 10.12.2009 tarih ve … A sayılı Yatırım Teşvik Belgenizin incelenmesinden “Yatırımın yararlanacağı destek unsurları” bölümünde sadece “KDV istisnası” satırına yer verildiği görülmüştür.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, “vergi indirimi” satırına yer verilmemiş olan 10.12.2009 tarih ve … A sayılı Yatırım Teşvik Belgeniz kapsamında yapmış olduğunuz yatırım harcamalarınız dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yatırım Teşvik Uygulamaları Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[32/A-11/3]-842

Son Yorumlananlar

Top
Menu