T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

35831311-İndirimler-10

31/07/2013

Konu

:

yemek faturalarında yer alan bedellerin kurumlar vergisi ve KDV açısından gider yazılıp yazılmayacağı.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, şirketinize ait temsil ve ağırlama giderleri içerisindeki yemek faturalarında yer alan bedellerin gider yazılıp yazılamayacağı ile yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            Kurumlar Vergisi Yönünden;   

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safı kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.

            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir Vergisi Kanununda ve Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denebilir. Yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması ve işin önemi ölçüsünde yapılması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

            Bu itibarla,  şirketinizce temsil ve ağırlama gideri olduğu belirtilen yemek harcamalarının; işinizle ilgili olması, işin önemi ölçüsünde yapılması, kişisel ihtiyaçlar  kapsamında keyfi olarak yapılan harcamalar olmaması şartıyla, Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak  indirim konusu yapılması mümkündür.

             Katma Değer Vergisi Yönünden;

            KDV Kanununun, 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanununun 29/1-a maddesi ile mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, faaliyetlerine ilişkin olarak; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilmelerine imkan tanınmış, ancak 30 uncu maddesinin (d) bendinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı  hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun “İndirimin Belgelendirilmesi” başlıklı 34 üncü maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre,  kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilen temsil ve ağırlama giderleri  kapsamında şirketinize yapılan teslim ve hizmetlere (yemek bedeli) ilişkin KDV’nin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesi halinde, indirim konusu yapılması mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yemek Faturalarında Yer Alan Bedellerin Kurumlar Vergisi Ve Kdv Açısından Gider Yazılıp Yazılmayacağı Hk.

31.07.2013

35831311-İndirimler-10

Son Yorumlananlar

Top
Menu