Yemek Hizmeti Veren İşyerleri İle Yemek Fişi Satışı Faaliyetinde Bulunan Firmaların Yemek Fişi Almak İsteyen Firmalara Fatura Düzenleyip Düzenlemeyeceği Hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 07.12.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2398/58011
KONU : Yemek hizmeti veren işyerleri ile yemek fişi
satışı faaliyetinde bulunan firmaların yemek fişi almak
isteyen firmalara fatura düzenleyip düzenlemeyeceği hk.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Usul Gelir Müdürlüğüne)

İliniz mükelleflerinden ….. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımızı verilen dilekçenin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı, Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak rnecburiyetinde olan çiftçiler:

1- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara:

2- Serbest meslek erbabına,

3- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara:

4- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere:

5- Vergiden muaf esnafa

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifaları için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde (beş bent halinde) sayılanlar dışnda kalanlara bedeli 76.000.000 (281 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenen miktar) lirayı aşmayan mal satışları veya hizmet ifası bulunan birinci ve ikinci sınıf tacirlerin bu satışlarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, vergi sistemimiz kayıtların tevsikinde, satılan mal veya yapılan iş karşılığında tek bir belge düzenlenmesi esasını kabul etmiştir.

Buna göre, lokanta, büfe gibi yemek hizmeti veren işyerleri ile tip sözleşmeler düzenleyerek yemek fişi satışı faaliyetinde bulunan firmaların yemek fişi almak isteyen firmalara satışın gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içerisinde fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Personeline yemek fişi temin eden firma personelinin anlaşmalı lokantalarda yemek kuponu karşılığında yemek yemesi durumunda, lokantalarca verilen, hizmet karşlığında yemek fişi satışı faaliyetinde bulunan firmaya fatura düzenleneceğinden mükerrer kaydın önlenmesi bakımından ayrıca, hizmetten faydalanan personele ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyecek, bunun yerine dip koçanlı ve her iki tarafına müteselsil sıra numarası verilerek bastırılacak kuponlar denetimler sırasında ispat aracı olarak kullanılabilecek, bu suretle lokanta içinde ve dışında yapılacak bir denetim esnasında, müşteri elinde bulunan kupon dip koçanındaki numara ile lokanta kasasına verilen kupondaki numara karşılaştırılmak, lokanta ile yemek fişi satışı yapan firma arasında yapılan sözleşmeye ve lokantanın daha önce yemek fişi satışı yapan firmaya düzenlendiği faturalara bakılmak suretiyle belge düzenine uyulup uyulmadığı kontrol edilebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve durumun adı geçen mükellefe de duyurulmasını rica ederim.

Özelge:Yemek Hizmeti Veren İşyerleri İle Yemek Fişi Satışı Faaliyetinde Bulunan Firmaların Yemek Fişi Almak İsteyen Firmalara Fatura Düzenleyip Düzenlemeyeceği Hakkında.

07.12.2000

B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2398/58011

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yemek Hizmeti Veren İşyerleri İle Yemek Fişi Satışı Faaliyetinde Bulunan Firmaların Yemek Fişi Almak İsteyen Firmalara Fatura Düzenleyip Düzenlemeyeceği Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu