Yeminli Mali Müşavirce İbraz Edilmesi Gereken Üretim Tasdik Raporunun Defter Ve Belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının El Koyması Nedeniyle Süresinde Verilmemesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-135-11

01/03/2013

Konu

:

Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun defter ve belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle süresinde verilmemesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………… vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, 2011 yılı ilgili döneminde tecil-terkin uygulaması kapsamında verdiğiniz ÖTV beyannamesine ilişkin tecil edilen verginin terkin edilmesi için Yeminli Mali Müşavirce düzenlenecek olan üretim tasdik raporunu, defter ve belgelerinize …….. Cumhuriyet Başsavcılığının el koyması nedeniyle ilgili vergi dairesine teslim edemediğiniz belirtilmiş, bu nedenle terkin süresinin ihlal etmemek için ne yapmanız gerektiği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde hükme bağlanan belirtilen tecil-terkin uygulamasının usul ve esaslarına yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15, 21 ve 24 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

             Tebliğin (9.1./f) bölümünde; tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan malların tecil tarihini veya bu kapsamda ithal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanıldığının yukarıda belirtilen sürelerde YMM üretim raporuyla tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

             Tebliğin (9.1./h) bölümünde ise YMM üretim raporlarının yukarıdaki bölümlerde belirtilen sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk edilen mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri raporları işleme konulmayarak, incelemeye sevki gerektiren tecil işlemlerinin terkini inceleme sonuçlanmadan yerine getirilmeyeceği; YMM üretim raporlarını süresinde vermeyen mükelleflerin, haklarında vergi incelemesi başlatılmadan önce söz konusu raporları ilgili vergi dairelerine vermeleri halinde de bu raporlar işleme konulmayarak inceleme raporu sonucuna göre işlem tesis edileceği açıklanmıştır.

Buna göre defter ve belgelerinize ……. Cumhuriyet Başsavcılığının el koymasından dolayı 2011 yılı ilgili döneminde tecil-terkin uygulaması kapsamında verdiğiniz ÖTV beyannamesine ilişkin tecil edilen verginin terkin edilebilmesi için Yeminli Mali Müşavirce ibraz edilmesi gereken üretim tasdik raporunun süresinde verilmemesi nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yeminli Mali Müşavirce İbraz Edilmesi Gereken Üretim Tasdik Raporunun Defter Ve Belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının El Koyması Nedeniyle Süresinde Verilmemesi Hk.

01.03.2013

16700543-135-11

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yeminli Mali Müşavirce İbraz Edilmesi Gereken Üretim Tasdik Raporunun Defter Ve Belgelere Cumhuriyet Başsavcılığının El Koyması Nedeniyle Süresinde Verilmemesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu