T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[8-2013/47]-775

24/05/2013

Konu

:

Yetki belgesi için ödenen tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin uluslararası taşımacılık ve lojistik faaliyetinde bulunduğu ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden 21/12/2012 tarihinde R2 yetki belgesi aldığınız belirtilerek, söz konusu yetki belgesi için ödenen (314.153-TL) tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilecektir. Yapılan bir harcamanın gider olarak indirilmesi için bu harcama ile kazancın elde edilmesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

            Öte yandan, ticari kazancın tespitinde “dönemsellik” ve “tahakkuk esası” ilkeleri geçerli olup tahakkuk esası, gelir veya giderin nitelik ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması; dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Dönemsellik, tahakkuk etmiş bir gelir veya gider için söz konusu olduğundan gelecek dönemlere ait olup önceden tahakkuk ettirilerek ödenen giderler ancak ilgili bulundukları dönem kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ticari faaliyetiniz kapsamında uluslararası taşıma yapılabilmesi için gerekli olan ve Ulaştırma Bakanlığından beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde alınan R2 yetki belgesi dolayısıyla şirketiniz tarafından tek seferde yapılan ödemenin, dönemsellik ilkesi gereğince yetki belgesinin süresiyle orantılı olarak  ilgili dönemlerde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yetki Belgesi İçin Ödenen Tutarın Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

24.05.2013

62030549-125[8-2013/47]-775

Son Yorumlananlar

Top
Menu