T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

38418978-120[42-12/28]-166

28/02/2013

Konu

:

Yıllara sari inşaat işi ile birlikte verilen yemek hizmeti nedeniyle tevkifat yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … İli … İlçesinde Termik Santralı İnşaatı İşinde taşeron olarak yıllara sari inşaat işi yaptığınız, aynı yerde çalışan işçilerinizin, diğer taşeron firmaların ve müteahhit firmanın yemek ihtiyaçlarının, başka bir firmadan yemek hizmeti alarak karşıladığınız belirtilerek, yıllara sari inşaat işi yaptığınız müteahhit firma tarafından ödenen yemek hizmet bedelleri üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre tevkifat yapılmasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

           Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Bir işin bu madde kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan maddede sayılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; aynı maddenin(a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak belirlenmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; aynı yerde çalışan işçilerinizin, diğer taşeron firmaların ve müteahhit firmanın yemek ihtiyaçlarının, başka bir firmadan yemek hizmeti alınarak şirketiniz yemekhanesinde karşılanmasına ilişkin faaliyetiniz, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işi olarak kabul edilemeyecek olup hizmet işi olarak değerlendirileceğinden, müteahhit firma tarafından yemek bedeli olarak şirketinize yapılacak ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisi kesintisi yapılmasına gerek yoktur.

            Öte yandan; şirketiniz tarafından sunulan yemek hizmetinin, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamındaki inşaat işleriyle birlikte bu işin bir parçası olarak aynı sözleşme ile tek bir iş şeklinde taahhüt edilmesi halinde işin bir bütün olarak inşaat ve taahhüt işi olarak değerlendirilmesi ve bu işe ilişkin hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yıllara Sari İnşaat İşi İle Birlikte Verilen Yemek Hizmeti Nedeniyle Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

28.02.2013

38418978-120[42-12/28]-166

Son Yorumlananlar

Top
Menu