T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[42-2015/880]-93935

29.01.2018

Konu

:

Yıllara sari inşaat işinde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen malzeme karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 

         

 

 

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin finansal kiralama işi ile iştigal ettiği,  işveren tarafından yapılan alışveriş merkezi için kullanılacak asansör ve yürüyen merdivenlerin finansal kiralama kapsamında işverene kiralanacağı, satıcı şirketin asansörleri ve yürüyen merdivenleri alışveriş merkezine monte ederek faturasını Şirketiniz adına düzenleyeceği, işverenin alışveriş merkezi inşaatı işini yıllara sari inşaat işi kapsamında yüklenici şirkete yaptıracağı, ancak asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajı işinin yüklenici şirketin yüklendiği inşaat işi kapsamında olmayıp satıcı şirket tarafından alışveriş merkezine monte edilerek Şirketinize faturalandırılacağı belirtilerek, asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajı işinin birden fazla takvim yılına sirayet edebilecek olması nedeniyle gerek Şirketiniz tarafından asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin satıcısı şirkete ödenecek satın alma bedeli gerekse de işveren tarafından Şirketinize yapılacak finansal kiralama ödemeleri üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Bir işin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan maddede sayılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; aynı maddenin(a) bendinde de, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak belirlenmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, asansörler ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajının işveren ile yüklenici şirket arasında imzalanan alışveriş merkezi inşaatı işinden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi şartıyla, işverenle imzaladığınız finansal kiralama sözleşmesi kapsamında Şirketiniz tarafından asansörler ve yürüyen merdivenlerin temini ve montajı için satıcı firmaya yapılacak ödemeler ile bu kapsamda işveren tarafından şirketinize yapılacak ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

            Ancak, söz konusu işlemlerde muvazaalı bir durumun tespiti halinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yıllara Sari İnşaat İşinde Kullanılmak Üzere Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Malzeme Karşılığında Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı.

29.01.2018

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[42-2015/880]-93935

Son Yorumlananlar

Top
Menu