Yıllara Sari İnşaat İşinde Yapılan Hak Ediş Ödemelerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hususu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yıllara Sari İnşaat İşinde Yapılan Hak Ediş Ödemelerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hususu Hk. 

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.64.10.00-193/03-1

22/02/2012

Konu

:

Yıllara Sari İnşaat

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin 20.07.2009 tarihinde … Metal Mad. San. Tic. A.Ş. ile imzalamış olduğu … Altın Madeni Projesi 3 no.lu Taşkın Havuzu Toprak İşleri Sözleşmesi kapsamında 21.07.2009 tarihinde işe başlandığı, 31.12.2009 tarihinde bitirilen işin bu tarihte geçici kabulünün yapıldığı; yine aynı işverenle 25.01.2010 tarihinde imzalanan … Altın Madeni Projesi Faz 3.Yığın Liçi Toprak İşleri Sözleşmesi kapsamında 27.01.2010 tarihinde başlanan işin ise  süresinin 334 gün olup 2010 yılı içinde bitirilmesinin planlandığı ve bu işin 2009 yılında bitirilen diğer işin devamı niteliğinde olmadığı belirtilerek bu işlerin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilerek şirketinize yapılacak hak ediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir. 

Aynı Kanunun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile eklerinin incelenmesinden

– Şirketiniz ile … Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. arasında 20.07.2009 tarihinde imzalanan “… Altın Madeni Projesi 3 Nolu Taşkın Havuzu Toprak İşleri Sözleşmesi” kapsamında 21.07.2009 tarihinde işe başlandığı ve 31.12.2009 tarihinde işin bitirilerek geçici kabulünün yapıldığı,

–  “… Altın Madeni Projesi Faz 3. Yığın 3 Liçi Toprak İşleri Sözleşmesi” kapsamında 27.01.2010 tarihinde başlanan işin ise aynı yıl içinde bitirilmesinin planlandığı ve mevsim koşullarına göre bu sürenin uzayabileceği,

–  İki işin birbirinin devamı niteliğinde olmadığı, ayrı sözleşmeler kapsamında yapılan bu işlerin esas itibarıyla birbirinden farklı olduğu

anlaşılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, başlangıçta aynı yıl içinde bitirilmesi planlandığı için birden fazla takvim yılına sirayet etmesi öngörülmeyen inşaat ve onarma işleri nedeniyle yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Ancak, başlangıçta yıllara sari olmayan bir inşaat ve onarım işinin takip eden takvim yılına sarkması nedeniyle sonradan yıllara sari inşaat ve onarma işine dönüşmesi halinde yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

Öte yandan, başlandığı yıl içinde tamamlanması öngörülen inşaat ve onarma işlerinin birbirinin devamı niteliğinde olması halinde, yıllara sirayet edip etmediğinin tespitinde iki işin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, ayrı ayrı sözleşme düzenlenmiş olsa dahi, şirketinizce yapılan bu işlerin birbirinin devamı niteliğinde olması halinde işin yıllara sari nitelik kazanmasından itibaren yapılacak hak ediş ödemelerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

     

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yıllara Sari İnşaat İşinde Yapılan Hak Ediş Ödemelerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hususu Hk.

22.02.2012

B.07.4.DEF.0.64.10.00-193/03-1

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yıllara Sari İnşaat İşinde Yapılan Hak Ediş Ödemelerinden Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hususu Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu