Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşi Hakediş Gelirinin Yıllık Satış Tutarı (cirosu) Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşi Hakediş Gelirinin Yıllık Satış Tutarı (cirosu) Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında. 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   : B.07.0.GEL.0.31/3185-95                                                     23.06.2004 – 029125

KONU :

………………… BAKANLIĞINA

(Emniyet Genel Müdürlüğü)

İLGİ : …………………tarih ve ………………… sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, ………. ili ……….. İlçesi……… Caddesi …….. adresinde faaliyet gösteren …….. İnşaat Limited Şirketinin ortağı …………’nin Bakanlığınız nezdindeki silah taşıma ruhsatına ilişkin talebinin değerlendirilmesinde esas alınmak üzere ……… İnşaat Limited Şirketinin yıllara sari inşaat ve onarım işi hakediş gelirinin 99/13749 Karar Sayılı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (h) bendinde belirtilen yıllık satış tutarı (cirosu) kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat sayılır) ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve karın tamamının da o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükmüne yer verilmiştir.

Vergi uygulamasında birden fazla yıla yaygın inşaat ve onarma işlerinde, vergilendirme dönemi tek bir dönem olarak kabul edilmekte; işin yapımı sırasında ihale makamınca müteahhit firmaya yapılan hakediş ödemeleri üzerinden anılan Kanunun 94/3 üncü maddesi uyarınca gelir vergisi tevkif edilerek Hazinenin kaybı önlenilmeye çalışılmakta; bu işlerde vergilendirme ancak işin bittiği yılda hesaplanan kazanç esas alınarak yapılmaktadır.

Diğer taraftan, tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992  tarih ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, bir işletmenin yıllık satış tutarı gelir tablosunda yer alan net satışlar bölümünde yer alan tutardır. Ancak, inşaat şirketleri açısından yıl içerisinde düzenlenen hakediş fatura bedellerinin de (KDV hariç) yıllık satış tutarı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşi Hakediş Gelirinin Yıllık Satış Tutarı (cirosu) Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında.

23.06.2004

B.07.0.GEL.0.31/3185-95/029125

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşi Hakediş Gelirinin Yıllık Satış Tutarı (cirosu) Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu