T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-GVK-ÖZE-233-377

14/09/2011

Konu

:

Yıllara sari inşaat ve onarma işinde işe başlama tarihi.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …….. Müdürlüğü Binası Tadilat İşinin yüklenici olarak tarafınızca üstlenildiği, söz konusu işle ilgili sözleşmenin 02.12.2010 tarihinde düzenlendiği, fiili yer teslimin tarihinin (sigorta başlangıç tarihi) 14.03.2011 ve sözleşme uyarınca işin bitiş tarihinin 10.08.2011 olduğu belirtilerek; söz konusu işin yıllara sari iş kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve hakediş ödemeleri üzerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; fıkranın (a) bendinde de Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleriden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 3 olarak belirlenmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

-Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

-İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

-İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

Madde kapsamına giren işlerde işin başlangıç tarihi olarak;

-Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise, yerin teslim edildiği tarih,

-Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi,

-Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir.

Aynı Kanunun “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan …….. A.Ş. Yapım İşleri Sözleşmesinin 02.12.2010 tarihinde imzalandığı, sözleşmenin “İşe başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 10/1 uncu maddesinde, “Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.” denilerek işe yer teslimiyle başlanacağı ve işin süresi belirtilmektedir.

Sözleşmede yer teslimi öngörülmüş olduğundan işin yıllara sari olup olmayacağının değerlendirilmesinde fiilen yer tesliminin yapıldığı tarih esas alınacak olup, söz konusu işin yıllara sari olup olmadığının tespiti de ancak bu işle ilgili olarak yer tesliminin yapıldığı tarihin kesin olarak belirlenmesiyle mümkün olacaktır.

Buna göre, sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş bulunduğundan taahhüt konusu iş, işyeri teslim tutanağı düzenlenerek işyerinin fiilen teslim edildiği 14.03.2011 tarihinde başlamış olacağından ve sözleşmeye göre 150  takvim günü içinde tamamlanacağı öngörüldüğünden  yıllara sari inşaat ve onarma işi niteliğinde değerlendirilmeyecek ve  yapılan hak ediş ödemelerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Ancak, işin her ne sebeple olursa olsun aynı yıl içinde sonuçlanmayıp ertesi yıla sarkması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi gereğince yıllara sirayet ettiği tarihten itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi gereğince kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı ise tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yıllara Sari İnşaat Ve Onarma İşinde İşe Başlama Tarihi Hk.

14.09.2011

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-GVK-ÖZE-233-377

Son Yorumlananlar

Top
Menu