T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-34-204

16/09/2011

Konu

:

Yönetim Bilgi Sistemi Programı hizmet alım işinin inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz ile ……. Belediyesi arasında imzalanmış olan 14.07.2010 tarihli hizmet alımlarına ilişkin tip sözleşme çerçevesinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yönetim bilgi sistemi programı hizmet alımının, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına girip girmediği ve yapılan ödemeler üzerinden tevkifat  yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar  işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.”  hükmüne yer verilmiştir.       

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için; yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup söz konusu kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde “Yapım” tanımına yer verilmiştir. Buna göre yapım tanımı: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, altyapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;  yüklenici firma olarak …… Belediye Başkanlığına taahhüt ettiğiniz belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yönetim bilgi sistemi programı hazırlanması işinin, inşaat ve onarım işi olmaması nedeniyle, anılan iş nedeniyle yapılan ödemeler üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır.   

Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yönetim Bilgi Sistemi Programı Hizmet Alım İşinin İnşaat Ve Onarma İşi Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Hk.

16.09.2011

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-34-204

Son Yorumlananlar

Top
Menu