T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[30-2013/22]-780

27/05/2013

Konu

:

Yunanistan mukimi firmadan alınan yazılım için ödenen bedel üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Birliğinizin, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve farklı ülkelerden firmaların katıldığı bir projenin koordinatörlüğünü yaptığını, Birliğiniz tarafından söz konusu proje kapsamında Yunanistan mukimi bir firmaya özel bir yazılım (software) hazırlatıldığı, mukim firmanın Türkiye’de herhangi bir işyerinin bulunmadığı, yazılım oluşturma işinin tamamen Yunanistan’da yapıldığı, firma temsilcilerinin yazılıma ilişkin bilgilendirme toplantısı amacıyla kısa süreli olarak Türkiye’ye giriş çıkış yaptıkları ve bu sürenin 2012 yılında 183 günden az olduğu belirtilerek; yazılım hizmeti karşılığında birliğiniz adına düzenlenen 2012 Aralık dönemine ait faturaya istinaden Yunanistan mukimi firmaya yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış; bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de elde ettikleri serbest meslek kazançları üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20 olarak belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

            Koordinatörlüğünü üstlendiğiniz Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede kullanılmak üzere daha önce piyasada bulunmayan özel bir yazılım (software) hazırlatılması halinde veya daha önce üretilmiş, piyasada bulunan bilgisayar programlarının üzerinde, projeye yönelik özel değişiklikler yapılması halinde Yunanistan mukimi firma tarafından elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı niteliğini taşıyacağından, söz konusu firmaya yapacağınız ödemenin vergilendirilmesi hususunun Anlaşmanın “Serbest Meslek Faaliyetleri”ni düzenleyen 14 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Söz konusu fıkralar;

            “1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Akit Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber bu hizmet veya faaliyetler diğer Akit Devlette icra edilirse ve eğer:

            a) kişi, bu diğer Akit Devlette söz konusu faaliyetleri icra etmek amacıyla sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip ise; veya

            b) kişi, bu diğer Akit Devlette, söz konusu hizmet veya faaliyetleri icra etmek amacıyla, ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan bir süre kalırsa,

            söz konusu gelir aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir.

            Böyle bir durumda, olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre içinde icra edilen hizmet veya faaliyetlerden elde edilen gelir, bu diğer Akit Devlette vergilendirilebilir.

            2. “Serbest meslek faaliyetleri” terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanatsal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır.”

            hükümlerini öngörmektedir.

            Buna göre, Yunanistan mukimi teşebbüsün Türkiye’ye gelmeksizin Yunanistan’da icra edeceği serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faaliyetleri dolayısıyla elde edeceği gelirleri vergileme hakkı yalnız Yunanistan’a aittir.

            Serbest meslek faaliyetinin Türkiye’de yapılması durumunda ise, Yunanistan mukimi olan teşebbüsün elde edeceği kazançların Türkiye’de vergilendirilebilmesi için yukarıda (a) ve (b) bentlerinde yer alan koşulların en az birinin Türkiye’de gerçekleşmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, yaptıkları serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları, tevkifat yükümlülüğünün doğduğu sırada, kazanç sahibi teşebbüsün faaliyet icrası amacıyla Türkiye’de ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan bir süre kalıp kalmama durumunu bilemeyeceğinden söz konusu ödemeler üzerinden %20 oranında vergi tevkifatı yapmak durumundadırlar.

            Kendilerine yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılanlar, Anlaşma hükümleri çerçevesinde bu ödemelerin Türkiye’de vergilendirilmemesinin gerektiği durumlarda, bizzat veya vekilleri vasıtasıyla, tevkif edilen verginin iadesi için ilgili vergi dairesine başvurabileceklerdir.

            Yunanistan mukimi teşebbüsün Türkiye’de serbest meslek faaliyeti icrası için kaldığı sürenin ilgili mali yıl içinde başlayan veya biten herhangi bir 12 aylık dönemde, bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşıp aşmadığının tespitinde; Türkiye’de birden fazla teşebbüse serbest meslek faaliyeti sunuyorsa bu faaliyetlerin tamamı ve hizmetin, Türkiye’ye gönderilen birden fazla personel vasıtasıyla icra edildiği durumda, bunların Türkiye’de toplam kalma süreleri dikkate alınacaktır.

            Anlaşma hükümlerine göre Türkiye’de vergi ödenmesi durumunda ödenen bu vergiler; Anlaşmanın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi”ne ilişkin 22 nci maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde Yunanistan’da bu gelire ilişkin hesaplanacak vergiden mahsup edilecektir. İç mevzuat hükümlerinin değişiklik getirdiği durumlarda, anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Yunanistan mukimi firmanın, Yunanistan’da tam mükellef olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğini Yunanistan yetkili makamlarından alınacak bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile birlikte Noter veya Yunanistan’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilecek Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesi veya sorumlu sıfatıyla şirketinize ibraz etmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yunanistan Mukimi Firmadan Alınan Yazılım İçin Ödenen Bedel Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

27.05.2013

62030549-125[30-2013/22]-780

Son Yorumlananlar

Top
Menu