T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[30-12/2]-781

27/07/2012

Konu

:

Yurdışındaki  firmadan alınan danışmanlık hizmeti nedeniyle yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Makedonya’da bir şirket almayı düşündüğünüzü ve bu konu ile ilgili olarak Makedonya mukimi bir şirketten danışmanlık hizmeti aldığınızı belirterek, aldığınız bu hizmet nedeniyle yapacağınız ödemelerden tevkifat yapıp yapmayacağınız hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükmü yer almıştır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazançları bentler halinde sayılmış olup söz konusu fıkranın (c) bendinde “Türkiye’de elde edilen serbest meslek kazançları” dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazançları arasında sayılmıştır.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların anılan fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi kesinti oranı petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarından % 20 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, Makedonya mukimi şirketten aldığınız danışmanlık hizmeti serbest meslek faaliyeti kapsamında olduğundan, iç mevzuatımıza göre söz konusu danışmanlık hizmeti nedeniyle yapacağınız ödemelerin tamamı üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30/1-b maddesine göre % 20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

            Öte yandan, 01.01.1997 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın Serbest Meslek Faaliyetleri”ni düzenleyen 14 üncü maddesinde yalnızca gerçek kişiler kapsama alındığından, Makedonya’da yerleşik (mukim) tüzel kişilerin vereceği bu tür hizmetler karşılığında elde edeceği kazançların vergilendirilmesinin, Anlaşmanın “Ticari Kazançlar”ı düzenleyen 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu maddenin 1 inci fıkrası;

            “1. Diğer Akit Devletin bir teşebbüsünce bir Akit Devlette elde edilen kazançlar, bu kazançların bu Devletteki bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi halinde ve sadece bu işyerinin faaliyetlerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilir.”

            hükümlerini öngörmektedir.

            Buna göre Makedonya mukimi bir şirketin Türkiye’de, Anlaşmanın “İşyeri”ne ilişkin 5 inci maddesi kapsamında bir işyerine sahip olmaksızın elde edeceği geliri vergileme hakkı Makedonya’ya aittir. Söz konusu gelirin Türkiye’de bulunan bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi durumunda ise bu işyerine atfedilen gelirlerle sınırlı olmak üzere vergileme hakkı Türkiye’ye ait olacak ve vergileme iç mevzuatının hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

            Söz konusu Makedonya mukimi şirketin Türkiye’de sahip olduğu bir işyeri vasıtasıyla gelir elde etmesi durumunda ödeyeceği vergi söz konusu Anlaşma’nın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesi uyarınca Makedonya’da hesaplanacak vergiden mahsup edilebilecektir.

            Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu Makedonya mukimi şirketin Makedonya’da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkelerde vergilendirildiğinin yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurdışındaki Firmadan Alınan Danışmanlık Hizmeti Nedeniyle Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Hk.

27.07.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[30-12/2]-781

Son Yorumlananlar

Top
Menu