Yurt Dışı İştirakten Elde Edilen Kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/b Maddesine Göre İstisna Olup Olmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

38418978-125[5-12/28]-447

14/05/2013

Konu

:

Yurt dışı iştirakten elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/b maddesine göre istisna olup olmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin … kurulan … firmasına %49 oranında ortak olduğunu, bu firmanın yurtdışında taşeron olarak çeşitli taş kaplama ve dekorasyona yönelik inşaat taahhüt işleri yaptığını ve söz konusu şirket kazancının Katar’da %10 oranında vergiye tabi tutulduğunu belirterek, yurtdışı iştirakinizden elde edilen kazançların, Türkiye’de vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan yurtdışı iştirak kazançları istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında da bu kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların tam mükellef olarak gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

            Bu Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,

            “Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları;

            1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10’una sahip olması,

            2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.),

            3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

            4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi.”

            hükmüne yer verilerek sayılan şartları topluca taşıyan yurtdışı iştirak kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.2. Yurt dışı iştirak kazancı istisnası” başlıklı bölümünde bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen istisna hükmünün uygulanabilmesi için maddede sayılan şartların topluca yerine getirilmesi gerekmekte olup, şirketinizce iştirak edilen … mukim … firmasının %10 oranında vergiye tabi tutulması nedeniyle iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması şartı sağlanamadığından, bu iştirakinizden elde ettiğiniz kazancınızın anılan bent kapsamında kurumlar vergisinden istisna tutulması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışı İştirakten Elde Edilen Kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/b Maddesine Göre İstisna Olup Olmayacağı Hk.

14.05.2013

38418978-125[5-12/28]-447

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurt Dışı İştirakten Elde Edilen Kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1/b Maddesine Göre İstisna Olup Olmayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu