T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-b-128

05/06/2012

Konu

:

Yurt dışı şube kazancının vergilendirilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bahreyn’de bulunan şubenizce elde edilen kazancının Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan şartları sağlamaması nedeniyle istisnaya konu edilmediği ve kurum kazancına dahil edilerek vergilendirildiği belirtilerek, yurt dışı şubenizin geçici vergi dönemleri itibariyle elde ettiği kazancın, bankanızın geçici vergi dönemlerindeki geçici vergi matrahının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükmü bağlanmış, 6 ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanununu 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kurum kazançları, Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

          1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.9.” bölümünde; 

            “………….

            Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir.

            Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır.

            Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır.

            Örneğin; Türkiye’de 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap dönemini kullanan bir kurumun, yurt dışında yaptığı inşaat işlerine ilişkin olarak tabi olduğu hesap dönemi ilgili ülke mevzuatına göre takvim yılıdır. Buna göre, bu şirketin yurt dışı şubesinin, 2006 takvim yılına ilişkin kazancı, Türkiye’de 31/12/2006 tarihi itibarıyla elde edilmiş sayılacağından, 1/7/2006 – 30/6/2007 özel hesap döneminin ikinci geçici vergi dönemi matrahının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, Bahreyn’de bulunan şubenizce elde edilen kazançlar, yurt dışı şubenin hesap döneminin kapandığı tarihte kesinleşeceğinden, bu tarihe isabet eden geçici vergi döneminde, geçici vergi matrahınızın tespitinde dikkate alınacaktır. Ancak, yurt dışı şubeye ilişkin kazancın, yurt dışı şubenin hesap döneminin kapandığı tarihten önce bankanıza aktarılması halinde, aktarılan tutarların ilgili dönem geçici vergi beyannamesinde dikkate alınacağı ise tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

        

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışı Şube Kazancının Vergilendirilmesi Hk.

05.06.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-b-128

Son Yorumlananlar

Top
Menu