T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 33-1937

27/10/2011

Konu

:

Yurt dışında elde edilen faiz gelirlerine ilişkin yapılan kesintilerin kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup işleminin yapılabilmesi için Apostil edilmiş formun yeterli olup olmayacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin tıbbi müstahzarlar ve sağlık alanında piyasa araştırması ve pazar analizleri yaparak bu konularda müşavirlik ve eğitim hizmetleri verdiği, Amerika Birleşik Devletleri mukimi olan …….. İnc. firmasına işletmeniz tarafından 2010 hesap döneminde borç para kullandırarak faiz geliri elde ettiği belirtilerek,  Amerika Birleşik Devletlerinde elde edilen ve yıl içerisinde gelir olarak kayıtlara intikal ettirilen faiz gelirlerine ilişkin, ilgili ülke mevzuatı gereğince %15 oranında yapılan vergi kesintisinin kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup işleminin yapılıp yapılamayacağı,  ayrıca söz konusu ülkede elde edilen gelirin kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için apostil edilmiş formun yeterli olup olmayacağı hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında, yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir hükmüne yer verilmiş olup altıncı fıkrasında ise, yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemez  hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu  Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “33. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Öte yandan; apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konferansıyla (Konvansiyonu) kararlaştırılan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTILLE)” ile tespit edilmiş ve bu sözleşme Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Apostil tasdik şerhi taşıyan bir belge Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Apostil belgesinin şekli anılan Sözleşmede belirlenmiş olup, belgenin düzenlendiği ülkenin adı, belgeyi imzalayan kişinin adı ve sıfatı, belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı, tasdik edildiği yer ve tarihi, apostili düzenleyen makam ve bu makamın mührü veya kaşesi, apostilli düzenleyen yetkilinin imzası ve apostil numarasından oluşur.

Bu itibarla, ……. Tıbbı İstatistik Tic. Müş. Ltd. Şti.’nin Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) mukim ……. Incorporated adına ABD tarafından  verilen ve …… 18. Noterliğince tasdik edilerek Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevrilen evrakların “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTILLE)” hükümlerine göre düzenlenmiş olması halinde ayrıca konsolosluk tasdiki aranmayacaktır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Amerika Birleşik Devletleri mukimi olan ……. firmasına borç para kullandırarak elde ettiğiniz faiz gelirlerine ilişkin olarak tevkif suretiyle ödenen  vergilerin, “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTILLE)” hükümlerine göre şerh tatbik edilmiş belge ile tevsiki  halinde, Amerika Birleşik Devletlerindeki yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya  konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından söz konusu belgelere  tasdik şartı aranmadan 5520 Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesine göre Türkiye’de mahsuba konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

       

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Elde Edilen Faiz Gelirlerine İlişkin Yapılan Kesintilerin Kurumlar Vergisi Beyannamesinden Mahsup İşleminin Yapılabilmesi İçin Apostil Edilmiş Formun Yeterli Olup Olmayacağı Hk.

27.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 33-1937

Son Yorumlananlar

Top
Menu