T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-125[13-2016]-50

11/04/2014

Konu

:

Yurt dışında mukim ilişkili şirkete faizsiz olarak kullandırılacak borç para nedeniyle faiz hesaplanması gerekip gerekmediği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe giren 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasında, ilişkili kişilerin kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği; üçüncü fıkrasında ise emsallere uygunluk ilkesinin tanımı yapılarak emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de yapılmıştır. Anılan Tebliğin “2.1-Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden” başlıklı bölümünde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek için;

– Bir kurum tarafından bir mal veya hizmet alım ya da satımının yapılmış olması,

– Söz konusu kurumun bu mal veya hizmet alım ya da satımını ilişkili kişilerle yapmış olması,

– Bu mal veya hizmet alım ya da satımında “emsallere uygunluk ilkesi”ne aykırı olarak fiyat veya bedel tespiti yapılmış olması

gerektiği belirtilmektedir.

Aynı Tebliğin “3.1.1- Kurumların Kendi Ortakları” başlıklı bölümünde de, kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermaye payına sahip gerçek kişi veya kurum ortaklarının ilişkili kişi kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

Bu çerçevede, şirketiniz tarafından … Şirketi’nin % … oranındaki hisselerinin …. Özelleştirme İdaresinden satın alınması sonucu, şirketiniz ile … Şirketi ilişkili kişi kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak …. Özelleştirme İdaresi’nden satın alınan bu hisseler nedeniyle, … Devletine karşı yerine getirilmesi zorunlu olan yükümlülükler çerçevesinde, şirketiniz tarafından sağlanacak ve 3 yıl içinde … Şirketi’nin ticari aktivitelerinden geri ödenecek olan mali desteğin mal veya hizmet alım ya da satımı kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan şirketiniz ile … arasında, …. Yabancı Yatırım Lisansı (İzni)’nda yer alan ve şirketinizce sağlanacak mali destek işlemi dışında gerçekleşecek mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinin anılan Kanunun 13 üncü madde hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesi rica ederim. 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Mukim İlişkili Şirkete Faizsiz Olarak Kullandırılacak Borç Para Nedeniyle Faiz Hesaplanması Gerekip Gerekmediği Hk.

11.04.2014

B.07.1.GİB.4.99.16.02-125[13-2013]-50

Son Yorumlananlar

Top
Menu