T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011- 4-1-49]-1186

29/12/2011

Konu

:

Yurt dışında şirket ortağı tarafından kurulan tamamen bağımsız ayrı bir şirketin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi hk.

 

 

Rusya’da, Rusya Federasyonu otellerinin iç mimari projesi, dekorasyonu ve tadilatı işinin alınabilmesi için bu ülke kanunlarına göre (şirketinizin iştiraki dışında) şirket müdürü (ortağı) tarafından kurulan ve tamamen bağımsız ayrı bir şirketten elde edileceği anlaşılan kazancın, Türkiye’de, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi karşısındaki durumu ile söz konusu kazancın şirketinizle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü  talep  edilmektedir.

KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; “Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde,  kurumların  yurt dışından  elde ettikleri iştirak  kazançları,  belli koşullar  altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu çerçevede, Rusya’dan elde edilen ve Türkiye’ye getirilmesinde izlenecek yolun bildirilmesi istenilen kazancın,  şirket müdürü tarafından Rusya Federasyonu otellerinin iç mimari projesi, dekorasyonu ve tadilatı işlerini yapmak üzere bu ülke kanunlarına göre kurulduğu ve tamamen bağımsız ayrı bir şirketten elde edildiği anlaşıldığından, söz konusu kazancın şirkenizle ilişkilendirilmesi ve Türkiye’de beyan edeceğiniz kurum kazancına dahil edilmesi mümkün değildir.

Ancak, Rusya’da şirket kuran şirket müdürünüzün ikametgahının Türkiye’de bulunması halinde tam mükellef esasında vergilendirilmesi gerekmekte olup, yurtdışında kurulmuş şirkete iştiraki dolayısıyla elde edeceği kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 75, 85 ve 86 ncı maddeleri hükümlerine göre beyan edilerek vergilendirilecektir.

Öte yandan, şirket müdürü tarafından Rusya’da kurulan şirkete şirketinizce bir teslim veya hizmet yapılması durumunda ise elde edilen kazançların kurum kazancınıza dahil edilerek vergilendirileceği ise tabiidir.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; şirket müdürünüz tarafından şirketinizden bağımsız olarak Rusya’da kurulmuş olan söz konusu şirketin yurtdışında gerçekleştirdiği işlemler katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Şirket Ortağı Tarafından Kurulan Tamamen Bağımsız Ayrı Bir Şirketin Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesi Hk.

29.12.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011- 4-1-49]-1186

Son Yorumlananlar

Top
Menu