T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[33-2012/46]-2593

15/08/2012

Konu

:

Yurt dışında verilen hizmet karşılığında yapılan ödemelerden kesilen vergilerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekli dilekçede, …… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. vergi kimlik numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi olduğunuz, şirketinizin Azerbaycan mukimi bulunan bir firmaya cep telefonu operatörleri ile entegrasyon bağlantısı için teknik destek, yapılan projelere istinaden alt yapı değişiklikleri, proje yönetimi, değerlendirilmesi, tasarımı ve analizi ile yapılan proje ile ilgili olarak  her ay verilen destek ve proje uygulama alanında test hizmeti verdiğinizi ve vermiş olduğunuz hizmet karşılığında fatura düzenlediğinizi belirterek, söz konusu kesilen faturaya istinaden Azerbaycan firması tarafından şirketiniz adına adı geçen ülkede ödenen %10 stopaj vergisinin Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisinden mahsup yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde de kurumlar vergisinin, Kanunun 1 inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun  “Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu” başlıklı 33 üncü maddesinde;

           “(1) Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.

            …

            (4) Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye’de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu  yapılabilir.

            (5) Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir. İndirilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen geçici vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.

            (6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemez.

            (7) Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suretle hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler, tarh tarihinden itibaren en geç bir  yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği takdirde,bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir. 

            (8) Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanır.”hükmüne yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “33. Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubu” başlıklı bölümünde ise ayrıntılı açıklamalar yer almıştır.

             Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Serbest Meslek Faaliyetleri”ne ilişkin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası;

            “1. Bir Akit Devlet mukiminin mesleki faaliyetlerden ve bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu kişinin diğer Akit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip olmaması şartıyla, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bu türden sabit bir yere sahip olunduğunda, yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir.”

             hükmünü öngörmektedir.

             Bu hüküm uyarınca, Türkiye mukimi bir şirketin Azerbaycan’da icra ettiği serbest meslek faaliyeti dolayısıyla elde ettiği gelirleri vergileme hakkı, bu şirket, faaliyetlerini icra etmek amacıyla Azerbaycan’da sürekli kullanabileceği sabit bir yere sahip olmadığı sürece yalnızca Türkiye’ye aittir. Böyle bir durumda Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, Başkanlığımızca onaylanacak bir mukimlik belgesinin Azerbaycan yetkili makamlarına ibrazıgerekmektedir.

             Şirketinizin Azerbaycan’da sabit bir yere sahip olması halinde ise vergileme, buradan elde edilen gelirle sınırlı olmak üzere Azerbaycan’da yapılacaktır. Azerbaycan’da bu şekilde bir vergi ödenmesi durumunda bu vergiler, Anlaşmanın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 22 nci maddesinin 1/a bendi uyarınca Türkiye’de vergiden istisna edilecektir.

            Diğer taraftan, şirketinizin Azerbaycan’da ifa ettiği hizmetlerin, Anlaşmanın ekte bir örneği yer alan 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında düzenlenen “Gayrimaddi Hak Bedelleri” kapsamına girmeyen genel nitelikte bir hizmet olması koşuluyla, yukarıda bahsedilen madde hükümleri çerçevesinde bir vergilendirme yapılacaktır. Ancak, söz konusu hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin gayrimaddi hak bedeli niteliği taşıması halinde ise, bu ödemelerin 12 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca Azerbaycan’da % 10 oranında stopaja tabi tutulması gerekmektedir. Bu şekilde Azerbaycan’da ödenen vergiler ise, Anlaşmanın 22 nci maddesinin 1/b bendi uyarınca Türkiye’de ödenecek vergilerden mahsup edilebilecektir. Gayrimaddi hak bedelinin Azerbaycan’da yer alan bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi durumunda, vergileme 2 nci fıkra kapsamında değil “Ticari Kazançlar” a ilişkin 7 nci madde çerçevesinde yürütülecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Verilen Hizmet Karşılığında Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

15.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[33-2012/46]-2593

Son Yorumlananlar

Top
Menu