Yurt Dışında Yapılan Teslimin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı İle Belge Düzeni Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1823

17/10/2011

Konu

:

Yurt dışında yapılan teslimin KDV’ye tabi olup olmadığı ile belge düzeni.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz incelenmiş olup … ve benzeri güvenlik sistemlerinin alım satımı ile ithalat ve ihracatı konularında faaliyet gösterdiğinizi belirterek bu ürünlerin yurt dışından tedarik edildiği satıcı firmanın bulunduğu ülkenin sınırları içinde Türkiye’de kurulu katma değer vergisi mükellefi bir firmaya satılması halinde, katma değer vergisi ve belge düzeni hakkında Başkanlığımız görüşünün istendiği anlaşılmıştır.

            Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu; 6/a maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını ifade ettiği hükmü yer almaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227’nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”

            229’uncu maddesinde, “Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”

            231’inci maddesinin 5’inci fıkrasında, “Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”

            232’nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.”

            Hükümleri yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre,

            -Yurt dışında yapmış olduğunuz teslimler katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.

            -Yurt dışındaki firmadan almış olduğunuz malın tedarik edildiği ülkenin sınırları içindeyken Şirketiniz tarafından Türkiye’de yerleşik bir firmaya satılması halinde, teslimin gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde (KDV’siz olarak) fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışında Yapılan Teslimin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı İle Belge Düzeni Hk.

17.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1823

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Yurt Dışında Yapılan Teslimin Kdv’ye Tabi Olup Olmadığı İle Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu