T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2014

15/11/2011

Konu

:

Yurt dışındaki iştirakçi şirkete yapılan kredi faiz ödemelerinin tevkifata tabi olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2009 yılında şirketiniz tarafından ……. firmasından kredi kullandığınızı belirterek, bu krediye istinaden aynı zamanda iştirakçi ortağınız olan adı geçen şirkete yapacağınız faiz ödemelerinin tevkifata tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1’inci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirilecekleri hüküm altına alınmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında da, dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

Aynı Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye’de  elde ettikleri kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak  üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış, anılan fıkranın (ç) bendinde de Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları üzerinden vergi kesintisi yapılması hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddenin sekizinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden yayımlanan  2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin (5) numaralı bendinde, her nevi alacak faizlerinden vergi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup, söz konusu bendin (a) alt bendinde; yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden yapılacak tevkifat oranı (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kar payları dahil) % 0, (ç) alt bendinde de diğer alacak faizi ödemeleri üzerinden yapılacak tevkifat oranı  % 10 olarak belirlenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin (6) numaralı bendinde ise kaynağı ne olursa olsun “Her nevi alacak faizlerinin (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen faizler dahil.)” menkul sermaye iradı sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 11 inci maddesinin 1 inci bendinde, Anlaşma Devletlerinden birinde doğan ve diğer Devletin bir mukimine ödenen faizin, bu diğer Devlette vergilendirilebileceği hükmü yer almış; maddenin 2 nci bendiyle, bununla beraber, bu faiz elde edildiği Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebileceği; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi, faizin gayrisafi tutarının %10 unu aşmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Anlaşmasının 11 inci maddesinin 1 inci bendine göre Bulgaristan Devletinin faiz ödemeleri üzerinden vergi alması durumunda ortaya çıkacak çifte vergilendirme, Anlaşmanın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Metodu”na ilişkin 22 nci maddesi ile önlenecek olup, faiz geliri için Türkiye’de ödenen vergi Bulgaristan’da ödenecek vergiden mahsup  edilecektir. Ancak, mahsup edilebilecek bu verginin miktarı, Bulgaristan’da mahsuptan önce hesaplananvergi miktarını aşamayacaktır.

Bulgaristan mukimlerinin Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili Anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için Bulgaristan yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile noter veya bu ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere muhafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2009 yılında iştirakçi ortağınız …… firmasından kullandığınız kredilere ilişkin olarak yapacağınız faiz ödemeleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri uyarınca %10 oranında kurumlar vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Ancak, yurt dışından kredi temin edilen …….. firması bulunduğu ülke mevzuatı kapsamında mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olması ve sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlar arasında yer alması ile bu durumunda belgelendirmesi halinde ise krediler için ödenecek faizlerden tevkifat yapılması söz konusu değildir.

Diğer taraftan, yurt dışında mukim iştirakçi ortağınız …… firmasından temin edilen kredilerin, ayrıca Kurumlar Vergisi Kanununun “örtülü sermaye” başlıklı 12 nci ve “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği hususu ise tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Yurt Dışındaki İştirakçi Şirkete Yapılan Kredi Faiz Ödemelerinin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

15.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2014

Son Yorumlananlar

Top
Menu